Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
22 janvier 2012 7 22 /01 /janvier /2012 20:22

sik¡asalasþIGMBI CatiExµrruger}g

RbZansikSar-karEzrrkSaCatiExµr‘neya:yénkarRKb´RKgCatiedIm|IbNþúHbNþalkmøMagnigKMnitCati

o:nKg´vgSnigruger}g’

 

GMNrKuN 

Pik¡úsg¹ Ékótþm elakelakRsI nig bgbÁÚnrYmCatiCaTIeKarB.

xM\úmankitþiysRBmnigesckþIrIkraycUlrYmcMENkkñúgfan;CaGñkeZVIGnþraKmn*kñúgsik¡asalaEzáenHCamYy

«sSrCnEdlxMµúEtgTukelakCaótþmCnnigCaer[mc|gKYrCaTIrab´Gan.CaBiesseT[txMµúmanesckþIrMCYlcitþ

CaGtibrmaEdl:nmkeZVIGnþraKmn*enAcMeBaHmuxGs´elakelakRsIEdlCasvnk;kadwgkar»c|as´GMBI

bc©úb|nñPaBRsukExµreyIgehIysuxcitþcMNayeBlevlad*ézøzøacUlrYmcMENkkñúgkarBiPakSaEsVgrkBnøWKMnit

sµartICati.kñúgcMNucenHehIyxMµúsUmGP&yeTasTukCamuncMeBaHelakelakRsInUvKMnitNarmYyrbs´xMµúEdl

ebHBal´dl´citþKMnitd*x¬g´x¬s´rbs´Gs´elak.GnþraKmn*rbs´xMµúenATIenHKWRKan´CacMENkd*tUcmYykñúgEpñk

KMnitCatikñúgfan;CakUnExµrsamJ¦mñak´mancitþcg´cUlrYmcMENkkñúgkarBiPakSaer}gCatiEtb¨ueNÑaH.

xMµúeC}Cak´zasik¡asalaenHeT[ter[bcMeLIgkñúgKMnitesrIlTÆiRbCaZibetyünigPatrPaBehIykarBiPakSaenH

esatKwzitenAkñúgmhaRKYrsarExµrEdlCasg<mmaneskþIRtaRbNICaxøwmsg<m.

 

esckþIepþIm 

kar:rmµN*rCaGciéRnþy*rbs´RbCaCnExµrelIGanaKtCatimineT[gTat´Cakar:rmµN*mYyditkñúgsµartIExµr

Canic©eRBaHrUbPaBénvinadkmµCatienAmanrs´rev}kenAeLIy.kar:rmµN*enHmanRbBlkmµkan´EtxøMagxøa

kñúgrbbRbl&yBUCCatiÉgExµrRkhmkñúgry;eBlqñMa1975dl´1978nigkarkan´kab´eyaZaey[NamenA

RsukExµrkñúgry;eBlqñMa1979dl´1989.neya:ypSHpSaCatirev[gyuTÆkarIExµreTVPaKIeRkamkardwknMa

GçsçbçnaqñMa1991nMasnþiPaBdl´RbCaBlrdðExµrBitEtkñúgsnþiPaBenHminmankarr¨ab´rgenAeLIynUvnirnæ

rayPaBnigesrIPaBCUncMeBaHRbCaCnExµr.     

buBVehtuénkar:rmµN*enHmanZatuBIry¨ag1-l|icRbyuTÆvatTwkdIBIsMNak´RbeTsCitxag2-esckþIsgS&y

elIkarrYbrYmExµrnwgExµrenAcMeBaHPynþrayCati.eyIgGacsYrCasMnYrmYyzaPaBxVHsamK<IPaBExµrekItmkBI

l|icvatTwkdIbreTsßk*l|icvatTwkdI´breTsekItmkBIPaBxVHsamK<IPaBExµr/

ExµreyIgEtgyksm&yGg<rCaeyagénPaBruger}gCati.esÞIrEtRKb´esckþIEzøgkarrbs´GñkdwknMaCatiRKb´

CMnan´EtgEtrM%kCanic©nUvGtikald*kitþiKuNenH.P&sþútagmanesateT[telITg´CatiRKb´rbbneya:yeK

EtgykrUbR:saTGg<rCanimitþrUbnigkit|anuPaBCatiExµr.eyIgGacsYrCasMnYrmYyzaetIGtþsJ¦aNCati

ExµreyIgKWzitenAelInimitþrUbR:saTGg<renaH#/cemøIyc|as´CazaEmneRBaHkalNaeKeXIjrUbGg<reK

Etgs<al´zaCaCatiExµrPøam.cMNucenHCacMNucBit«tmannrNaRbEkk:nenaHeLIy.

EteyIgGacsYrCasMnYrmYyeT[tzaBIstvtSTI16dl´stvtSTI19CatiExµrzøak´kñúgGtæg<tlub:t´kñúgsti

CatiénPaBruger}gBIGtItkalxøÜnetIExµrenAmanGVICaRKwHCatiedIm|IótþrCIviténRbCaCatixøYn/

eyIgGaceqøIy:nzamanPasa-sasnanigRbéBNI.RKwHTMagbIenHCaExlTb´Tl´nUvvitæarkmµ TwkdI

nigvb|Zm(BIsMNak´RbeTsCitxag.eKEtgniyayzaebIKµanGtþraKmn*:raMgnaqñMa1863nKrExµreyIg

RtUvRbeTsCitxagelb:t´eTAehIy.cMeBaHxM\úpÞal´xM\úyl´eXIjza:rMagCYyEzrkSaCatiExµr:nedaysar

ExµreyIgmanRKwHCatimMamYnEdleKGacTukzaCardð-CatimYyBit.eyIgdwkzaeTaHbIRbeTsCitxageZVI

óbsm¬&nÆTwkdIExµrEtCnCatiExµreyIgrs´enAelITwkdITIenaHenAEtniyayPasanigeKarBRbéBNIExµrCanic©.

CatiEdlZøab´manGar|Zm(x¬g´x¬s´EtgEtmanGg<bdibk¡karBarxøÜnCanic©.

 

karGZib|ay 

kñúgsavtaCatiExµretIeyIg:nkt´sMKal´GVIxøHEdlGñkdwknMaCatiRKb´CMnan´eZVIneya:yEzrkSanigkarBarCati

snÆisJ¦aGaNaB|a:l:rMagnaqñMa1863-neya:yGB|aRkwtrbs´semþcnçsIuhnu-karRbkasbeg,Itrbb

saZarN;rdðnaqñMa1970-C&yCMnHExµrRkhmnaqñMa1975-snÆisJ¦aGaNaB|a:ley[kNamnaqñMa1979-

snÆisJ¦aGnþCatiTIRkug:rIsþIBIsnþiPaBkm¬úCanaqñMa1991etIeyIgTukcMNucTMagenaHCaneya:yEzrkSanig

karBarCatiExµr:n#eT/

GVIEdlGñkdwknMaExµr:neZVItMagBIqñMa1863dl´bc©úb|nñkaleyIgseg,teXIjdUcBak|ExµreKniyayza

²:nRtwmEteLIgmin:nebH:nRtwmEtRbeLHmin:nsIu³GñkEdl:nsIuKWRbeTsyYnniges[mÉeNaH.

enHehIyCaesaknadðkmµExµr !     

EteyIgdwgzakarEzrkSaßkarkarBarCatiminRKb´RKan´sMrab´CatienaHeLIyeRBaHzaCatinimYy>RtUvkar

esckþIcMerInedIm|IsuxumalPaBrbs´RbCaBlrdð.suxumalPaBekItman:nluHRtaCatimanesdðkic©Cati

ceRmInRbCaBlrdðmancMeNHviC¢anigmansuxPaBkñúgpøÚvkaynigpøÚvsti.suxumalPaBRbCaBlrdðCasJ¦a

énPaBsm|ÚN*rbs´Cati.RKb´rbbneya:yNaminykcitþTukdak´kñúgkarrksuxumalPaBdl´RbCaBlrdð

minGacrs´Kg´vg´enaHeLIyelIkElgEtrbbneya:yenaHRbkan´lTÆipþac´karTukRbCaBlrdðCaTas;rbs´

rbb.

eyIgdwgzakarEzrkSaCatiCaParkic©rbs´RbCaBlrdðnwgrdð.RbCaBlrdðCakmøMagCatiÉcMENkrdðCaeRKag

qÁwgrbs´Cati.kñúgrbblTÆiRbCaZibety|RbCaBlrdðCaGñkeRCIstMagGñkdwknMaCatiehIyGñkdwknMaCatiCa

GñkRKb´RKgCatieRbIGMNacrdðkñúgnamRbCaBlrdðsMrab´RbCaBlrdð.dUecñHGñkdwknMaCatimankrNIykic©EsVg

rkkareC}nel}ndl´CatisMrab´suPmg<ldl´RbCaCnnimYy>nigsMrab´RbeyaCn*rYmrbs´RbCaBlrdð.

eyIgdwgzaRsukExµrnabc©úb|nñCaRsukmYyrs´kñúg«TæiBlénkmøMagBiPBelaknigesdðkic©PUmiPaKdUcRbeTsÉ

eT[t>kñúgelakeyIgenH.

eyIgsYrzakñúgGanuPaBenHetIGg<bdibk¡ EdlmankñúgGg<sg<mExµrGackarBarGVIEdlCaRKwHExµr:nEdr#eT/

niyayGMBIkarEzrkSaßkarBarCatiExµrKYreyIgdwgoc|as´zaGVIeTAEdlCaPynþrayrbs´CatiExµr.

elaknYneX}nGñkRbvtþisaRsþExµrmYyrUbnaqñMa1970:nsresres[vePAmYymancMNgeCIgza-dMeNIreq¬aH eTATisxaglic-«NÐÚcinqñMa2000-kñúgeKalbMNgbgØajtamkaryl´eXIjrbs´elakBIeRKaHzñak´Gacman

dl´GayuCivitCatiExµreRKaHzñak´enaHmanmkBIRbeTsCitxagmanRbeTsézLg´nigRbeTsey[kNam.

ktþaeRcInEdlnMaoelaknYneX}nyl´eXIjzaRbeTsTMagBIrenHCa²eRKaHzñak´³dl´Exµr-cMnYnRbCa

BlrdðeKmaneRcInCagRsukExµr-esdðkic©eKmankareC}nel}n-neya:ysikSaZikarCatieKeZVIkarbNþúH bNþalRbCaBlrdðeKomankarecHdwgRKb´vis&y.EtelaknYneX}neZVIkarbJ©ak´zaeRKaHzñak´enHminTuk

CaPaBec[sBMurYcsMrab´CatiExµrenaHeLIyebIsinNaCatiExµrmanneya:yeZVIGPivD¿n*esdðkic©oeC}nel}n

sMrab´Tub«TæiBlesdðkic©RbeTsCitxag-ebIsinNaCatiExµrmanneya:ysikSaZikarCatibNþúHbNþal

RbCaBlrdðxøÜnomankarecHdwgsMrab´eZVIGPivD¿n*esdðkic©nigsMrab´karBarGVIEdlCaKuNsm|tþiExµr.

neya:yTMagenHGacman:nKWzitenAelIqnÞ;GñkdwknMaCatiEtb¨ueNÑaH.

eRKaHzñak´CatiExµrGacmanmYyeT[tEtelIkenHKWecjBIcritExµrEtmþg.kñúgbJØaenHnaqñMa1973elak

bu)NÑcnÞm¨ulCaGñkneya:yExµrmñak´:nsresres[vePAmYyEdrmancMNgeCIgza²critExµ³.

kñúges[vePAenHelakcg´bgØajzaGñkdwknMaExµreRcInmancritcéRgdl´CatidUcy¨agKMnitsgswgsYrBUC-

KMnitp¢aj´p¢al-KMnitelaPBeRgcBRgwl-KMnitcéRg.KMnitTMagGs´enHCaKuNvibtþisMrab´CatiExµrnMaoCati

Zøak´kñúgGtæg<tnMaoRbeTsCitxageqø[tTajKuNRbeyaCn*sMrab´CatieK.edIm|ICatiruger}gelakbu)NÑcnÞm¨ul

eZVIRbsiTÆBrdl´GñkdwknMaCatioe:Hbg´critcéRgTMagLayenaHCasæaBr.sg<mExµrkñúgótþrkalk*dUckñúg

bc©úb|nñkalRtUvkarGñkdwknMaCavinaykrbs´CatimanKuNZm(manR:C\aCabNÐitmansmtækic©kñúgkic©karCati.

vic&yrbs´buBVbursTMagBIrxagelIenHeyIgGacykCaeyagmYysMrab´eZVIkarBicarNarrbs´eyIgGMBIneya :yEzrkSanigkarBarCatiExµr.

eyIgdwgzakalNaeyIgelIkykbJØaTaMgLayEdlmanenARsukExµrbc©úb|nñeyIgEtgCYbRbeTHnUvmtiBIr

pÞúyKñaRsLH.mñak´emIleXIjzaRsukkMBugmanPaBeC}nel}nmñak´eT[temIleXIjzaRsukkMBugQaneTArk

kar:t´bg´GtþsJ¦aNCatißZøak´kñúgRKaHzñak´dl´GayuCIvitCati.ebIeyIgenACaGñkGb|aRkwtehIyeZVIviPaK

kñúgPaBminlMeG[geyIgGacyl´:nzamtiTMagBIrenHminsuTÆEtxusTMagGs´ehIyk*minsuTÆEtRtUvTMagGs´

enaHEdrl<wkNamtiTMagBIrenHzitenAkñúgKMnitkarBarRbeyaCn*CatidUceKEtgcMNManiyayzamnusSBIrnak´

emIleXIjEkvEtmYypÞúyKña-EkvmanTwkBak´kNþalEkvxVHTwkBak´kNþal-.pÞúyeTAvijkarEdleyIgman

karRBYy:rmµN*KWenAeBlNaEdlCnCatiExµreyIgeZVIKeZVIzøg´enAcMeBaHmuxeRKaHzñak´CatixøÜnnigQremIlCa

TsSnwkCndUcsm&ylEgVk.ExµrmanmtikñúgbJØaCatiCakarcUlrYmcMENkmYykñúgkarEzrkSaCatiExµr.

CabfmkarEzrkSaCatiExµrCaebskkmµrbs´buK<lExµrmñak´>.enAmuxPar;kic©d*TUlMTUlayenHeyIgyl´eXIj

zaExµrmñak´>RtUvmanKMnitmYyzµIGMBImnusSelaknigPar;kic©rbs´xøÜnelIeCaKvasnarbs´Cati-CnCatiExµr ekItmkminEmnsMrab´EtreNbrNWbedIm|IoeKsb|aycitþenaHeT.ExµrR:zñaeTACamnusSeBjlk¡N;

mankitþiysmansiTÆiesrIPaBmankatBVkic©CaRbCaCn.CivitExµrmandémødac´muxEdlsg<mTTYls<al´ehIy

eKarBeBjTICaBiesskñúgBlikmµsMrab´RbeTsCati.CivitExµrminEmnRKan´EtsMrab´rg'caMo:neTAniBVanenaH

eLIy.KWCaOkasmYyEdlnMaomnusSrksuPmg<ldl´xøÜnÉgnigsuPmg<losg<mCati.

vicarN;jaNsm|CJ¦;KMnwtPøWsVagyl´smuTÞy;kMcat´GviC¢as<al´buBVehtuEdlbNþaloCatinigRbeTs

Rsutc|útcuHeBalKWsmµaTidðirbs´RBHsmµasm¬úTÆcat´CaviPa‘BnøW’bMPøWCacg,ÚtCamK<úeTsk*dwknMaxøÜnokøayCa

mnusSeBjlk¡N;eZVImnusSPavub|n*ykmµ øÜnÉgCadMeNIreTArk«sSrPaBCamaKa(EzrkSanigkarBarCatiExµr.

CnCatiExµrminRtUvep\IGayuCivitxøÜnelICatid*éTpÞúynwgtRmas´RBHBuTÆGg<eL}y²GtþahiGtþenanaeza ³Edl

CaóvaTRBHburumRKUsaRsþacar|.KMnitzµIekItman:nBIqnÞ;Exµrmñak´>nigkarGb´rMCatiEdlCaPar;kic©rbs´rdð

Exµr.

rdðExµrCardðmYyEdlmansiTÆimnusSnigsiTÆiRbCaCnRtUvTTYlkarZanaGHGagCanic©CanitirdðEdlmankarEbg

EckGMNacZM>bIKWnItibJ¦atinItiRbtibtþinigtulakar.

 

karGb´rMCati 

karGb´rMCatiRtUvfitenAkñúgsmtækic©GaC\aZrrdð.kñúgc|ab´sþIBIkarGb´rMRbkasoeRbInaéz\TI19ExtulaqñMa2007

kñúgmaRta2sþIBIeKalbMNgmansresrza

²c|ab´maneKalbMNgGPivD¿ZnZanmnusSedaypþl´karGb´rMeBjmYyCivitsRmab´TMagGs´KñaedIm|IoGñk

sikSaTTYlnUvcMeNHdwgCMnajsmtæPaBesckþIézøzñÚrGakb|kiriyaRbkbedaysIlZm(sMedACMrujoGñksikSa

s<al´RsLaj´rYmcMENkkarBarGtæsJ¦aNCativb|Zm(CatinigPasaCati ³

kñúgmaRta31sþIBIsiTÆinigkrNIykic©Gb´rMmansresrza

²RbCaBlrdðRKb´rUbmansiTÆiTTYlkarGb´rMy¨agtic9‘R:MbYnqñMa’RbkbedayKuNPaBeday«tbg´ézøenA

salaer[nsaZarN;.RksYgTTYlbnÞúkvis&yGb´rMRtUver[bcMeKalneya:yEpnkaryuTÆsaRsþnigviZan

karCaCMhan>edIm|IZanaoRbCaBlrdðRKb´rUbTTYl:nkarGb´rMRbkbedayKuNPaBRsbtambTb|J¦tþi

EdlmanEcgkñúgc|ab´enH³.

eyagelIc|ab´sþIBIkarGb´rMeyIgeXIjmanqnÞ;nigmhici¢taBIsMNak´rdðbc©úb|nñrkkarbNþúHbNþalkmøMagnig

KMnitCati.Rtg´zavis&yGb´rMExµrbc©úb|nñmanRbsiTÆiPaBRsbtamqnÞ;nigmhici¢taEdlmankñúgc|ab´viC¢mankar

enHxM\úmineZVIvinic¢&yGVIenaHeTedIm|IeC[skMuomanviRbtþibtþi‘CemøaH’KMniteRBaHPar;kic©enHzitenAelIsm|CJ¦;nig

vibsSnarbs´Exµrmñak´>.dUceyIgemIleXIj²EkvmanTwkBak´kNþalEkvxVHTwkBak´kNþal³enaHÉg.

eyIgRKn´EtsYrsMnYrmYyzaetIrdðaPi:lbc©úb|nñmanmeZ|a:ynigZnZanGVIedIm|IrkKuNPaBkñúgvis&yGb´rM

yuvCnExµr/

esckþIecHdwgrbs´RbCaBlrdðCadMNak´karN*dMbUgseRmc:nCaPaBruger}gCatitampøÚvbJ¦a.dUckaB|Exµr

buraNmYysþIBIviC¢adMNalza-viT|aCaRTB|eRbI:nRKb´sBVelIsRTB|nanaGñkmanRTB|Rsab´Gab´«tviC¢amiRt

P&kþipgKñaeKeRcInemIlgay.l.

kñúgvis&ykarecHdwgrbs´RbCaBlrdðenHeyIgelIkCaóTahrN*er}g²RBHeKaRBHEkvsm&ybnÞaylEgV³mk

dMNalCMrabzasm&yenaHExµreyIgcaj´sRg<ames[mehIyes[meKykeKaTiBVExµreTARsukeKkñúgeBaHeKaenaH

Bak|dMNalzaCabNÑal&yénvb|Zm(ExµrKWKµanGVIeRkABIkarecHdwgExµrenaHeLIy. kar:t´bg´karecHdwgnMaoExµrCMnan´eRkay:t´bJ¦arhUtePøcGs´nUvGtItkalCatixøÜnGs´eRcInstvt|.vi:k

nMaoExµr:t´k|ÜnElgmanGVICastism|CJ¦CaBnøWbMePøIpøÚvehIyKµanRBlwgkñúgxøÜneTKµankarTukcitþnigCMen}elI

xøÜnÉgKitEtvegVgvgVglg´RTensebIkTVarRbeTsbJ©ÚlsRtUvRKb´TisomkRbl&ynigPøn´CatiTwkdIÉgbþÚr

ykGMNacnMaoRbCaraRsþZøak´xøÜnCaTasPaBbreTsTwmdUcstVBahN;Gs´eRcInstvt|.PaBvegVgenHGñk

R:C\neya:yehAza²GviC¢a³.   

 

esdðkic© 

mnusSRtUvcMa:c´mankargarmanrbrrksIusMrab´ciJw©mCIvitRbkbedayesckþIézøzñÚr.viC¢aCIv;nigkargarCaKUr

EdlrdðCaGñkKitKUr.mnusSmanviC¢aCIv;«tmankargareZVInMabeg,ItmenaseJ¢tna«tGanuPaBenAcMeBaHmux

GanaKtrbs´xøÜn.kñúgnKrmYyEdlmanGRtanikmµCnx¬s´CaRbeTsónaPivD¿n*.kñúgRbeTsEbbenHRbCaBl

rdðeRcInrs´edayCMnYyGg,armnusSZm(.karrs´EbbenHKµannManUvPaBceRmInGVIdl´CatienaHeLIy.

eyIgdwgzaesdðkic©CaGñkbeg,Itkargar.esdðkic©cMerInenAkñúgburIEdlmanExµresNICMnajeRcInéRkmansamK<I

Caehtubc©&yjúMagrdðoézø.rdðExµrézøCardðmanmeZ|a:yEzrkSanigkarBarCatiExµr.

kareZVIGPivD¿n*esdðkic©ocMerInCamaKa*nMaRbeTsCatiomanGtæiPaBRKb´Ebby¨agsMrab´karBarÉkraCPaB

nigbUrNPaBTwkdICatienAcMeBaHmhic¢itabreTs.eyIgdwgzaeTaHbIemXrlMPñMrlayebIsinNaRbeTsExµr

enAEtexSayRklM:kRbeTsCitxageyIgenAEtvatTwkdIdEdltammeZ|a:yzµIKw²eZVIGaNaniKmtamry;

esdÆkic©³eRBaHCaRkLars'sMrab´RbCaBlrdðrbs´eK. 

rdðmanPar;kic©karBarRbeyaCn*saZarN;ßkarbMerIsaZarN;Cn.RbeyaCn*enHCatémøsMxan´bMputrbs´

CatiehtuenH:nCaeyIgsnµt´zaKµannrNamkténølk´ecj-TijdUrßbM:t´:nedaybMePøcecalenaH

eLIy.

sm|tþiCatiEdlekItGMBIGPivD¿n*esdÆkic©minRtUvkøayCaókasmYyedIm|IoGñkeRskGMNacnigXøanRTB|

ekjRbv&jykeZVIman-:nEtmñak´ÉgehIynMaomankareQøaHEbk:k´KñaminecHcb´.rIÉRsukExµrk*nwgeRbHqa

vinasGnþrayminxan.sm|tþiCatienHRtUvykmkeZVICaZnZansMrabÇ1-Gb´rMyuvCnnigRbCaCnExµroman

KuNsm|tþixagbJ¦axagviT|asaRsþxagbec©eTsÇ2-sMrab´eRbImeZ|a:ykat´bnæyvismPaB‘PaBminesµIKña’

rev[gGñkmannigGñkRknigbM:t´GyutþiZm(kñúgsg<mÇ3-sMrab´GPivD¿n*neya:ysaZarNsuxaPi:lsMrab´

RbCaCnExµr.

 

esckþIsnñidðan 

karGPivD¿n*esdÆkic©oeC}nel}n-karGb´rMCatiomankMritx¬g´x¬s´-karBaryutþiZm(sg<mCak´Esþg-karBar KuNsm|tþisaZarN;-nigkarGnuvtþy¨agmuWgm¨at´nUvlTÆiRbCaZibety|CameZ|a:yR:MnMasg<mExµrElgenA

Casg<mCitsøúglág´exøAeT[teLIy.pÞúyeTAvijCasg<mmanmanfamBlGacTTYlGMBIBiPBelaknUvkarcMerIn

RKb´Rbkar.eyIgeZVIsnñidÆan:nzakarGnuvtþiTMagR:MenHKWCameZ|a:yEzrkSanigkarBarCatiExµrenaHehIy.

 :rmIRsukfitenAelIsuPmg<lénexmr;buRtmñak´> ‘enHCasMdIelakbNÐitDuK-rasIu’.

ézáTI20ExmizunaqñMa2010

sgØa-ób

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
  • Contact

Recherche

Liens