Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
22 janvier 2012 7 22 /01 /janvier /2012 17:31

KYrGaNitExµr

Cag30qñMaknøgmkÇ`seg,teXIjGñkesñhaCatiExµreyIgEtgEtelIkKMnitExµrRkhmmkeZVICaeyag sMrab'RbqMagnigKMnitézáTI7mkra.

`EtgeC{sev{geZVIvaTbÊdivaT«tmanRbeyaCn*~gCMvijKMnitkarBarCatiÇeRBaH`yl'eXIjzaGñk esñhaCatiExµrsuTÆEtmanótþmKMnitCati.EteRkayBIeBl:nGanesckþIEzøgkarN*Gg<karExµrxøHsþI RbqMagEzáTI7mkra.`mankarGaNitGasUrdl'ExµrTMagLayEdl:nTTYlkarrgeRKaHBIsMNak' rbbRbl&yBUCsasn*-ExµrRkhm-edayseg,teXIjGñkesñhaCatixVHyuTÆsaRsþkarBarKMnitCati edayelIkyksMdIelakex{v-sMpnÇnYn-CaÇnigkMag-eh,kG)avehADucmkeZVICakarBitehIyCaBi esseTAeT{tykkarsresrrbs'elakNay"an-can'daÇEdlKat´':nEpÁkTMagRsugelIes{vePA exµAmYysresreLIgedayRkumExµrRkhme:Hpüayb"unµanExmunExµrRkhmcaj'sRg<amev{tNam sMrab'lubel[gkarKµansmtæPaBkarBarCatirbs'eK.

GVIEdleyIgKitsµanmindl'eTAeT{tKWkarelIkykkarecaTelaksun-esnBIb"ul-BtzaKat'CaPñak' garev{tNammksg,t'CaesckþIBit~gesckþIEzøgkarN*hak'bIdUcTuksMdIb"ul-BtCaeTvta.

cMeBaH`Ç`yl'dUcGñkesñhaCatiTMagLayEdrzaev{tNamcg'elbTwkdIExµrÇenHKWCakarBitmYyEdl ExµrRtUvcgTuk~gcitþCanic©Etdl'yl'eXIjzab"ul-BtÇex{v-sMpnÇnYn-CaÇmancitþkarBarCatiÇ enHCaKMnitmYyKYreyIgykmkeZVIkarBicarNao:ncÊas'sin.cMeBaH`ÇeyIgGacRbqMagnwgTiva7 mkraeday«tcMa:c'BwgelIKMnitExµrRkhmdUc~gesckþIEzøgkarN*rbs'Gg<karExµrd*éTeT{tEdr.

cMeBaH`Ç`yl'eXIjzaGVIEdleyIgRtUvgrMlwgcgCasµartIsMrab'Exµr~gTiva7mkraKW1-ebIExµrenAEt smøab'ExµrcÊas'CabreTseKeqø{tlYcTwkdIExµrehIyÇ2-ebIExµrenAEtdak'xøÜnCaGñkcaj'e:keKKW eyIgenAEtcaj'e:keKCanic©.

sUmbJ©ak'za7mkraCaézáneya:yKWGñkQñHeKEtgrMlwgmhaeCagC&yrbs'eK.karenHKµanGVI EpøkenaHeLIy.dUecñHmanEtC&yCMnHneya:yEtb"ueN‚aHeTIbGacrkkarBitCUnRbCaCnExµr:n.

karelIkykRBwtþikarN*neya:y7mkramkcgCaRbvtþisaRsþedImÊIrkkarBitKWBitCadUcGñkcaj' sUmoGñkQñHTTYlxøÜnzaeKCaGñkcaj'.er]gneya:ysRg<amKµanGVICa-karEkøgRbvtþisaRsþeLIy- KWmanEtyuTÆsaRsþsMrab'EtQñHEtb"ueN‚aH.

emer{nsMrab'Exµr~gKMnit7mkraKWzaExµreyIgKµanneya:ykarBarCatiBitR:kdenaHeLIyEtKYr oqál'ExµreyIgs<al'sRtUvxøÜncÊas'Nas'EtmindwgrkmeZÊa:yEbbNakarBarxøÜnÉg:n. EtExµreyIgBUEkedIrtYCaGñkrgeRKaHebIcaj'zamkBIeKe:kÇEtminEdlzamkBIkMhusxøÜnenaHeLIy. edIrtYCaGñkrgeRKaHGaceKyl'mYydgmYyRKaÇEtral'eBlevlaeBkeyIgKYrsYrxøÜneyIgEdrzaKMnitenH

RtwmRtUvEdrßeT/

`KµankarecHdwgGVIeRcInenaHeLIyedImÊICl'nwgKMnitRkumbNÐitExµrEdlsuTÆCaGñkxøMagBUEkEpñkKMnit  Et`sUmCUnCacMENktUcmYy~gkarcUlrYmBicarNaelIKMnit7mkraEdl`Etgsþab'»Gs'ry;eBl 33qñMaehIyÇGVIEdl`cgcMa:n~gsMdIGñkesñhaCatimanEtmYyKt'KW-Rby&tñcaj'e:keK-Et eyIgenAEtcaj'e:eKCanic©.

sg<mExµr2012minEmnCasg<mExµrmunqñMa1970enaHeLIy.Rbman40£~gcMnYnExµrbc©úbÊnññmanedIm   kMeNItCaev{tNamnigcinÇehIyyuvCnExµrRbmaN70£Edl:nTTYlkarsikSazñak'Can'xËs'man edImkMeNItCaev{tNamnigcinEdrÇdUecñHeKminGacyl'eXIjzaézáTI7mkraekIteLIgBIyuTðsaRsþev{tNam

enaHeLIy. cMENkExµredImeyIgbc©úbÊnñPaKeRcInrs'~gPaBxVHxanNas'~gCIviter{gral'ézáÇebIkEPñkeLIgkalNaRtUvKit

cMa:j'EtesckþIRtUvkarén-CIvsaRsþ-nigesckþIRtUvkarén-nirP&y-ebIniyayoxøIKWRtUvkar:yTTYlTannigdI-pÞHCaCMrk.7mkracMeBaHGñkRkKWBitCaer]gbnÞab'bnSMEtb"ueN‚aHßCaer]gneya:y. `niyayEbbenHminEmnyl'eXIjzaGVIEdlGñkesñhaCatieZVIeLIgenaHCakar«tRbeyaCn*enaHeTÇ er]gCatioEt:neZVIticeRcInvaKµanGVIxatenaHeLIyÇEt`RKan'cg'EtbgººajnUvTidðPaBrbs'sg<mExµr zµIEtb"ueN‚aH.

 

KYrBMuKYrsUmGs'elakÇelakRsIemtþaGP&yeTas

sgºa-ób

sresrenAEzáTI11mkra2012

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
  • Contact

Recherche

Liens