Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 janvier 2012 1 30 /01 /janvier /2012 22:25

GVIEdlCaExµr/

 

 

elakDIkaer"tÇGñkecHdwgExµrd(eqñImmñak'Ç:nbJ¢ak'BIKMnitExµrsþIBI³Cati-sasn(³.elaksresrza

³ExµreRbIBaküCati-sasn(sMrab'niyayGMBI³RbCaCati³nig³sJ¢ati³.³Cati³mann&yza³kMeNIt³ ß³BUCsasn(³ÇÉcMENkBakü³sasn(³mann&yza³sikÎabT³ß³CMen]³ß³lTÆi³.dUecñHeKalén

Catisasn(ExµrCaeKalmanQamCasmË&nÆnigkarTTYlkarGb'rMBiessrYmmYyBIsMNak'buBVbursEdl

CaGacarü.tamKMnitExµr‘samJ’ÃmYyeT{tÇmanCatisasn(CaExµrRtUvEpÁkeTAeT{telIkMeNIténmata

bItaCaExµrnigZatuecetaKMnitÉeT{tdUcCaPasarÇsasnanigRbéBNIExµr³.‘sUmemtþaGP&yeTas~g

karbkERbPasar:rMagmkExµrénkarsresrrbs'elakDIkaer"t’

 

siTÆiénQamnigsiTÆiéndI

siTÆiénQamsMrab'osJÃatiRtUv:nRbeTsCaeRcInykmkeZVIeKalcÊab'sJÃatirbs'eKdUcCaRbeTs

GaLWmajÇsVIsnigCb"un.l.ÉcMENkshrd¯GaemrikÇRbeTskaNadaÇGURsþalI.l.yksiTÆiéndICa

eKalcÊab'sJÃatieKÇcÊab'sJÂatiQrelIsiTÆiTMagBIrxagelIenHÇeKBi:keZVIkarvinic¢&yzacÊab'NalÁ

CagcÊab'Na.eyIgeC]cÊas'zaRbeTsnimYy>eKeRCIsykeKalNamYyoRsbtamRbéBNIRbCaCn

nwgsMrab'RbeyaCn(CatieK.eyIgdwgzaRbeTsExµreyIgbc¢bÊnñeRCIsyksiTÆiéndIykmkeZVICaeKal

cÊab'sJÃatirbs'Cati.kareRCIserIsenHvamanPaBpÞuyRsLHBIKMnitExµrEdl:ner{brab'xagelI

enaH.eyIgsYrzaÇetIkareRCIserIsenHGacmanehtuplGVIxøHdl'RbCaCatiExµreTAGnaKt/

GñkCatiniymExµryl'eXIjzacÊab'sJÃatiExµrbc¢ubÊnñGacnMaeRKaHzñak'dl'Catisasn(Exµr~gGnaKt

kalk(dUcenA~gbbc©úbÊnñkalenHEdreRBaHzaRbeTsExµrrs'enACab'nwgRbeTsCitxagEdleKman

cMnYnRbCaCneKeRcInelIsqáayNas'BICMnYnRbCaCnExµr.cMnYneRcInenHGaceh{hUrcUlmkdl'Rsuk

ExµreRBaHCaRsukmYyenAsl'dIeRcInsMrab'rs'ciJ¢wmCIvitehIybc©úbÊnñkalenHeT{tRsukExµrrs'eRkam

GaCÂaRbeTsev{kNamEdlCaRbeTsmYyEdlrd¯GMNacExµrbc©úbÊnñTukCaRbeTsmanódþmKuN

dl'RsukExµr.~gTsSn;enHrd¯GMNacExµreZVIkarsMrYleRcInNas'oRbCaCnev{kNammkRbkbrbrGa

CIv;enARsukExµrehIyCnbreTsTMagenaH:nbeg,ItkUnecAeKenA~gRsukExµrehIykUnecAeKTMagenaH

ekItmkmansiTÆiyksJÃatiCaExµrRsbtamcÊab'sJÃatiExµrCaZrman.ktþaenHnMaosg<mExµr:t'bg'nUv

ÉkPaBsg<mehIyGacmanehtuplminlÁdl'vbÊZ&mCatinwgnMaomankar:t'bg'kargarÇdIERscMkar

sMrab'RbCaCnedImExµr.

 

bJØaGenþaRbevs

 

kar:rmµN(elIbJºaGenþaRbevsenARsukExµrnabc©úbÊnñrbs'GñkCatiniymExµrCakar:rmµN(ZmµanurUb

eRBaHzaebIExµrminKitBIRbeyaCn(ExµrÇetIonrNaeTAeKKitCYs.eyIgeXIJza~gsaklelakbc©úbÊnñ

enHbJºaGenþaRbevsCabJºasMxan'mYysMrab'mnusSCati.RKb'rd¯lUtlas'TMagLayEtgEtCYbRbeTH

nUvbJºaenHehIyBi:krkkaredaHRsayoRbkbedayRbsiTÆiPaB~gKMnitmnusSZm(.dMeNaHRsay

NaEdlminKitdl'knøgZm(nigsilZm(RtUvGñkskmµniymEpñkmnusSZm(ecaTRbkan'PøamzaCadMeNaH

RsayQrelIKMnitBUCsasn(niym.

bJºaGenþaRbevsenARsukExµrmanPaBZatuBiessmYyEdleKehAza³cÊab'tuN‚IPaB³KWzaKµannrNa

h)anniyayenaHeT.tuN‚IPaBenHekItmkBICnCatiEdlmanvgSRtkUlCaExµrxøacnigekatERkgev{k

NameRBaHxøÜnÉgZøab'rs'~gkarRKb'RKgrbs'eKGs'ry;eBlmYyTsvtSr(.cÊab'tuN‚IPaBenH~gsm&y

GaCaÂZrGg<karshRbCaCatienARsukExµr‘1991-1993’ebIkOkasoCnGenþaRbevsyYnyk:n

sJÃatiExµry"aggaybMput.

bc©úbÊnñenHenARsukExµrtamkaremIleXIjpÞal'EPñkCnCatiExµrEdlmanCatisasn(minEmnExµrman

cMnYnRbEhlnwgExµr.cMnYnd(eRcInenHGacCaktþasMrYlbEnæmnYvGenþaRbevslYclak'enARsukExµreRBaH

CnGenþaRbevslYclak'enaHmanmitþßRKYrsarEdleKmansJÃatiCaExµreZVIkarsMrYldl'karqøgEdnnig

rs'enAenARsukExµr.karóbtmÑenHCaGMeBIZmµCatirbs'mnusSCakarCYyKñaeTAvijeTAmkEdlman~g

ZatuCatimnusS.dUecñHmanEtcÊab'nigqnÞ;RbkbedaysuTÆcitþrbs'rd¯GMNacExµr-ev{kNamßRbeTs

ÉeT{tEdlmanCnCatixøÜnmkrs'lYclak'enARsukExµreTeTIbGaceZVIkaredaHRsaynUvbJºaGenþaRbevs

lYclak'enH:n.

 

bJØabUrNkmµ

 

bJºsMxan'mYyeT{tenARsukExµrKWbJºabUrNkmµ.bJºaenHGacmanekIteLIg:nBIcMnYnCatisasn(mYy

mkrs'enA~gRbeTsmYyEdleKmanCatisasn(edImrbs'eK.ZatusMxan'Edlman~gbJºaenHmanbJºa

PasarÇGkSrÇRbéBNIÇsasnaÇRbvtþisaRsþCatiÇvbÊZm(nigKuNsmÊtþiCatiExµr.edaysarcMnYnCnCati

ExµrEdlminmanCatisasn(CaExµrkan'EtmaneRcIneTA>.vivnþ(enHGacnwgbeg,ItomanbJºabUrNkmµenA

RsukExµrCaBMuxanRbsinebICatisasn(ExµrBMuGacs<al'xøÜnzaGVICaExµrnigminecHotémøCatisasn(xøÜnenA

cMeBaHmuxkarvivnþ(enH.Catisasn(ExµrRtUvmansmÊCJÃC;zavbÊZm(ExµreTaHbICavbÊZm(manlkÎN;

xËg'xËs'mYyÇEtxøÜnkMBugQrTl'nwgvbÊZm(cinyYnEdlCavbÊZm(mYyxËg'xËs'pgnigZMpgeRBaHCnCati

cinnigyYneKmancMnYneRcInNas'~gdMbn'GasIuk(dUcenA~gBiPBelakEdr.RbeTscinCamhaGMNac

BiPBelakehIyRbeTsev{kNamCard¯mYymanGanuPaBenAdMbn'GasIuehIyRbeTsTMagBIrenHman

TMnak'TMngTÆinICamYyrd¯Exµr.TMnak'TMngenHnMacUlnYvRbCaCnnigvbÊZm(eKmkRsukExµrEdlCaRbeTs

tUcmanRbCaCntic.PaBtUcZMenHEtgEtGacmanplminlÁdl'GñktUcebIGñktUcKµanGVITukCaeKal

sMKal'KuNsmÊtþirbs'xøÜncÊas'las'.

 

GtæsJ¦aNExµr

 

cMeBaHmunbJºaGenþaRbevsnigbJºabUrNkmµenHGñkCatiniymExµrEtgEtelIkRbZanmkeZVIkarBicarNar

sYrza³GVIEdlCaExµr/³

GñkcÊab'GaceqøIy:nPøamnUvsMnYrenHza-³CnNaEdlmansJÃatiCaExµrKWCaExµr³.

eyIgsUmebIkvg'RkcglIkóTahrN(~gRbvtþisaRsþmkeZVIGZibÊayenATIenH.

GZibÊayxageRkamenHCaeyabl'pÞal'rbs'`-KYrBMuKYrsUmGñkGanemtþaGP&yeTas.

 

³KYrelIkRbvtþisaRsþExµrmkqøúHemIlGMBIsJÃatiExµrsMrab'TukCapøÚvEvkEjkbnþreZVIkarBicarNaeyIg~g

RbZanGtþsJÃaNExµrenH.

rd¯karGaNaBüa:l:rMag‘1863-1951’oeQµaHCapøÚvkarRsukExµrCaPasareKza³kMb"Ut³.

eKBnül'zaeQµaHenHkøayBIBaküsMRs,wt³kmËúC³EdlCaeQµaHRsukExµr.enAeBlEdlrd¯karGaNa

Büa:l:rMagbeg,ItomanGtþsJÃaNb&N‚ExµreKsresredayectnaeQµaHsJÃatiExµrza

³sJÃatikMbUtsIuEy)n³.

sYrzaehtuGVIeKminza³sJÃatiExµr³.GñkxøHyl'zakarsresrenHKµansar;sMxan'GVIenaHeTeRBaHPasar

:rMageKEtgykeQµaHnKrmkdak'CaeQµaHoRbCaCnEbbenH.tamkaryl'eXIjrbs'`kareRCIserIs

sresreQµaHenHmanlkÎN;neya:yeRBaH:rMagmincg'omankarRcbUkRcbl';

 

TI1GMBICatisasn(ExµrenAkmËúCaeRkam.ebIsinCaeKsresrzaRbCaCnExµrenARsukExµrmansJÃatiCa

ExµrKWGacmankaryl'RclMzaExµrrs'enAkmËúCaeRkammansJÃatiCaExµrehIyrs'eRkamGMNacraCkar

ExµrenARsukExµreRBaHzacMeBaH:rMagExµrenAkmËúCaeRkamBitEtmanCatisasn(CaExµrEtExµrTMagenaHKµan

sJÃatiCaExµrenaHeT.

 

TI2enARsukExµrmanCatisasn(cinyYncamkan'GtþsJÃaNb&N‚ExµrÇdUecñH:rMageKykBakü³sJÃati

kMbUtsIuEy)n³eZVICaBaküGBüaRkitpgnigEckodac'cÊas'rv{gsJÃatinigCatisasn(enARsukExµr.tam

BitkarsresreQµaHenHminEmnmanPaBbrisuTÆcitþdUcGñkxøHniyayzaBakü³ExµrnigkMbUtes){g³dUcKña

enaHeLIy.

BitR:kdNas'ebIeyIgykmksresrZmµtavaBitCaKµann&yxusKñaGVIeTEtebIsresr~gKMnitneya

:yBaküTMagBIrenHKWBitCamanCMerABaküxusKñaCaBMuxan.

~gcMNucenHeyIgelIkóTahrN(mYyeT{tmkbJ©ak'zakalCMnan'ev{kNamkan'kab'Rsuk

Exµr‘1979-1989’~gGtþsJÃaNb&N‚ExµrÇrd¯kareKsresrza³sJÃatikmËúCa³eRBaHeKcg'Eck

ocÊas'BICatisasn(nigsJÂatidUcrd¯karGaNaBüa:l:rMagEdrehIym"üagvijmYyeT{tGMNac

ev{tNameKcg'sg,t'bgºajzaenARsukExµrmanCatisasn(yYnrs'enAelITwkdIExµrehIyCnTMagLay enaHmankan'GtþsJÃaNb&N‚CasJÃatikmËúCaehIymansiTÆirs'enAeBjeljdUcCaCatisasn(ExµrEdr.

 

cMeBaHev{kNam³CnkmËúCa³EdlmanCatisasn(CayYnenAEtrkSasJÃatiCaev{kNamCanic©dUecñHyYn

enAkmËúCaEdlCaCnkmËúCars'eRkamkarkarBarGMBIsMNak'rd¯aPi:lev{kNameRBaHCnTMagLayenaH

eKenATukCaCatisasn(nigsJÃatiCaev{kNam.

KYrdwgEdrzakalCMnan'GnaniKm:rMageTaHbI:rMagminTTYlExµrkmËúCaeRkamCasJÃatiExµrk(edayEt

cMENkraCkareyIgenAEtTukCanic©zaExµrkmËúCaeRkamminEmnRtwmEtmanCatisasn(CaExµreTKWman

sJÃatiCaExµreT{t.oEtExµrkmËúCaeRkammkCan'dIExµrkNþalÇCnenaHRtUvTukCamansJÃatinigsiTÆ

RKb'Ebby"agCaRbCaCnExµr.eyIg«tdwgzabc©úbÊnñkalenHraCrd¯aPi:lExµrmaneKalkarN(Ebb

NaenaHeLIycMeBaHExµrkmËúCaeRkam.etIExµrkmËúCaeRkammansJÃatiCaExµrEdr#eT/ßRKan'EtTukExµr

kmËúCaeRkamCaCatisasn(ExµrEtb"ueN‚aH/³

 

eyIgdwgEdrzasmË&nÆQamkþIÇPasarkþIÇsasnakþIÇnigRbéBNIkþIEdlExµreyIgTukCa#sénCatisasn(Exµr

minEmnCaktþarYbrYmCatienaHeT.ktþaTMagenaHRKan'CamUld¯anCatimYynMasMrYl~gCIvPaBrs'enAragral'

ézárbs'RbCaCnEtb"ueN‚aH.óTahrN(Cak'EsþgmanRsab'KWrbbRbl&yCatisasn(ehArbbExµrRkhm.

~grbbenaHeyIgeXIjcÊas'zaExµrGacsmøab'ExµrKñaÉgy"aggayNas'.ehtUGVI/

 

1çcritrExµr

 

‘sUmemtþaGanes{vePAbNÐitb)uN‚cnÞm"ulÇBakü³elakbNÐit³enATIenHKWsMedAn&yeTAelICnEdl

mankarecHdwgCaGñkR:CÂxagpøÚvsucrityutþiZm(’.

XatkmµRbRBwtþedayBYkExµrRkhmEdlmanCatisasn(CaExµrelICatisasn(xøÜnCaGMeBImYyebIBinitþ

ocÊas'KWziteRcInelIcritExµrCaglTÆiney:y.

karsmøab'rg<alEdlmanekIteLIgenaHKWQrelIcritBIr-eTas;nigkarsgswk-‘critExµrTMagBIrenHÇ

bNÐitb)uN‚cnÞm"ul:neZVIGZibÊaycÊas'las'~ges{vePAelak’.critTMagBIrenH:nkøayeTACa

GtþsJÃaNExµrEdlmanPaBpÞúyRsLHBICMen]CnCatiExµreTAelIBuTÆsasnaEdlCaZm(nMamnusSo

kMcat'BIcitþnUveTas;nigkarsgswk.

óTahrN(bgºajBI³bdivaTkmµ³mYyEdlbNÐitb)uN‚cnÞm"ulelIkmkGZibÊaymandUcenH.

³RBHsg¹xøHEdlmanvtþenACitR:saTÇelakxøac:bEmnminh)anedIrknøgtYGkSreTedayeC]zatY

GkSrmYytY>KWsuTÆEtCaRBHÇb"uEnþcMeBaHpÞMagsIlacarwkvijÇelakEbrCaykmkdak'enAeCIgCeNþIrnimnþ

eLIgcuHRBegIy³-.óTahrN(mYyeT{tmanenA~g³RBHBuTÆTMnay³bJ©ak'BIbdivaTkmµenH.

³RBHsmµn;eKatþmRBHBuTÆRBHRKUÇkalenaHRBHCnµ:n80vsSaÇyageRtrg<t'eTARKb'TisTIkEnøg

edImÊIeR:ssBVstVelak.:nyageTAdl'ekaHmYyEdlmanedImZøkduHEbkEmksaxaRKsMusay.

eRkamedImZøkenHRBHGg<RTg'esaycgºan'ÇRkeLkeXIjstVRtkYtmYyrs'enAelIedImZøk.RBHGg<:n

BYc:yehIe:HeGayeTAstVRtkYtenaHTukeZVICaGahar.qáaj'eBkRtkYtlitmat'litklanGNþat

ecjmkeRkA.TteXIjRtkYtmanGNþatERBEbkCaBIrÇRBHBuTÆelakRTg'eQáakRBHP&RkþsmøwgeTARBH

ZrNIÇedaykþIjjwm.eXIjdUecñHÇRBHGnnÞqál'Nas'Çk(zVaybg<MTUlsYrsMueGayRBHGg<Bnül'

GMBIehtupl.RBHGg<manBuTÆdIkarTsSn(TayzaÇteTAGnaKtekaHeKakZøk‘dIedImkMeNItExµr’enHnwg

kekItøayeTACanKrmYyxøMagkøamanTwkdIZMTUlMTUlayÇRbCaCnrs'enAedaysuxsbÊayekSmkSanþ

z,Múez,Igruger]g.

stVRtkYtÇEdlmancitþlÁbrisuTÆluHeTAedayZmµeTsnarbs'RBHBuTÆÇeRkayEdl:ncakelakenH

eTAnwgekItCaRBHraCbuRtesþcnKr«nÞB&nÞÇehIynwgyagmkesayraCsmÊtþienAnKreKakZøk.

eBkenaHÇesþcPuCg,naKnwgecjmker{bcMTwkdIzVayRBHGg<.RBHGg<nwgdak'eQµaHnKreKakZøkCa

³kmËúCaZibtI³ÇEdlnKrdéTÉeT{tdak'eQµaHehAza³RsukExµr³.ÉRBH«RnÞaZiraCvijk(nwgbJÃaeGay

RBHvisSkmµeTvbuRtcuHmkksagR:g<R:saTZMlÁlÁHCaeRcIneT{tEdr.EtÇRbCaCnenA~gRbeTs

kmËúCaKµancitþesµaHRtg'Rbkan'eKarBsMdIrbs'xøÜneTsMdIniyayecjmkmann&yepSgÇmindUccitþKMnit

EdlKityl'enaHeT.KWmanGNþatERBkEbkCaBIrdUcstVRtkYtCItarbs'xøÜn.³

‘bNÐitExµrburaNsresrGtæbTenHeLIgRbEhlCaseg,teXIj³bdivaTkmµ³man~gKMnitExµrdUc

bNÐitb)uN‚cnÞm"ulEdr’

 

2çGviC¢a

eTas;nigkarsgswknwgekItmkBIGviC¢a.eyIgdwkzakarvivtþsIlZm(mnusSelakmanbIdMNak'ÇBI

lkÎN;tirc¢aneTAGmnusSrhUtdl'mnusS.cMENkkarvivtþmnusS~gsg<mmanbIdMNak'EdrKWÇBI

CneTACaRbCaCnrhUtdl'manlkÎN;CanitiCnßbUrIbuRt.karvivtþenHmanekIteLIgedayviC¢a.viC¢a~g

TIenHminsMedAelIbec¢keTsviC¢aEdlCaviC¢asMrab'RbkrbrÇEtcg'sMedAelIsIlZm(viC¢asMrab'rs'enA

eGaymanPaBézøzñÚrCamnusSnignitiCn.

 

eyIgdwgzaeKotémøGñkR:CÂviTüasaRsþenAelIlTÆplkarRsavRCavrbs'Kat'ÇeKotémøGñkRbkbkargar

enAelIcMnYnTwkR:k'eb{vtSrbs'eKÇeKotémøGñkCMnYjenAelIkarcMeNjrbs'eKÇeKotémøbJÃvnþenA

elIsñaédénKMnitsIlZm(ÇvbÊZm(nigGkSrsaRsþrbs'eK.

eyIgdwgm"üageT{tzaPaBz,Múez,IténRbCaCatizitenAelIkarcMerInlUtlas'énesd¯kic©Çsg<mkic©niglTÆi

RbCaZibetyü.eyIgdwgzard¯EdllÁKWCanitird¯.eyIddwgzaPaBxËg'xËs'énRbCaCnzitenAelICIvPaB

rs'enA~gKnøgZm(ÇkMritxËs'~gkarecHdwgÇkMritxËs'~gkarcUlrYmcMENk~gkic©karsg<m~gkic©karrd¯

nigneya:yCati.eyIgdwgzanitiCnCaCns<al'cÊas'zaGVICasiTÆinigkrNIki©crbs'RbCaCn.

RbCaCatiGab'eGanÇrd¯KµancÊab'ÇRbCaCnTunexSayÇsg<mKµansuCnnignitiCnKWCaGviC¢a.GviC¢aenHCa

ehtuénGtæg<tExµrtMagBIedImstvtSTI14mk.GviC¢akøayCaGtþsJÃaNCatisasn(ExµrnMaoCatisasn(

d(éTeT{teKemIlgay.eKEtgcMGkzaExµrlág'ÇeKElgjejItdl'kmøMagCatiExµrehIyeKRsYle:kExµr

oExµrsÁb'ExµreRBaHExµrEtgmanKMnitp¢aj'p¢alKñarhUtdl'lbRbhaKña.eKRsYle:kExµreRBaH

ExµrmanKMnitelaPeRgcBRgwlÇcg':nGVI>minecHcb'ÇeKoeRcInehIyenAEtcg':nTMagGs'BIGñkeGay

oGs'.

eKRsYle:kExµreRBaHExµrmancritdUcsVaBak'm,úd.

sVaBak'm,údenaHvay"agNa/

sVaEdleKbMBak'm,údoehIyvaePøcxøÜnzakÊalvamanBak'm,údvaePøcsµanEtkÊalvaenATeTEtkalNar

mas'kÊalk(tMagelIkeCIgeGHkÊalPøamnMaoeKemIlyl'PøamzavaCasVaBitR:kdeRBaHBak'dl'm,úd

ehIyenAEtminkan'#kfan;CaGñkmanm,údBak'esaHenAEtkan'#kCastVtirc¢andEdl.

‘dkRsgBIes{vePAbNÐitb)uN‚cnÞm"ulÇcritExµr’

eKRsYle:kExµreRBaHExµrmanstivibløasÇExµrEtgePøcGVI>EdlZøab'nMaTukÎlM:kdl'xøÜnÇstivibløasenH

nMaoExµrePøcRbvtþisaRsþxøÜnGs'eRcInstvtSÇePøcGtþsJÃaNExµrnigGVI>EdlCaKuN

smÊtþiCati.

 

eyIgRtLb'mkrksMnYredImeyIgvijza³GVICaExµr/³.etIcritXVagBIKnøgZm(nigGviC¢aÇBitCaGtþsJÃaN

Exµrbc©úbÊnñenHEdr#eT/eyIgmñak'ÉgBMuGaceqøIynwgsMnYrenH:nenaHeTeRBaHer]gGtþsJÃaN‚ExµrenHKW

zitenAelITwkcitþExµrmñak'>enAcMeBaHvinaskmµCatisasn(Exµr.#ÉkarEsVgrkKuNsmÊtþiCatik(zitelI

smÊCJÃ;rbs'Exµrmñak'>enaHEdr.EteyIgRtUvdwgzaGVICaKuNsmÊtþirYmEdlExµreyIgEtgehAza

³RBlwgCati³KWBitCakmøMagCatienaHehIy.

sgØa-ób

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
  • Contact

Recherche

Liens