Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 octobre 2012 7 21 /10 /octobre /2012 05:42

 

 

DSC05407 គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាសម្លេងបំរើរបបភ្នំពេញឬ?

 

យើងតែងតាមស្តាប់”វិទ្យុអាស៊ីសេរី”ផ្សាយជាភាសារខ្មែរ,បើអ្នកណាមួយមិនដឹងថាវិទ្យុនេះជាវិទ្យុរបស់សហរដ្ឋអាមេរីក

នោះគឺច្បាស់ជាយល់ថាវិទ្យុរដ្ឋកម្ពុជាតែម្តង,បំរើនយោបាយហ៊ុនសែន,ដែលជាម្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួននោះ

ឯង។ យើងសួរជាសំណួរថាៈពួកអ្នកកាសែតខ្មែរធ្វើការក្នុងស្ថានីយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាអ្នកបំរើរដ្ឋផ្តាច់ការកម្ពុជា,ឬក៏ជា

ការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានរបស់វិទ្យុតែម្តង(?)ចំពោះយើង,យើងឥតមានការសង្ស័យចំពោះបេសកកម្មពិតប្រាកដ

របស់នាយកដ្ឋានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះទេ,ព្រោះយើងឃើញច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុនេះ

ដើម្បីផ្សោះផ្សាយ”ពន្លឺសេរីភាព”ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយ,ដែលគេយល់ឃើញថា”សេរីភាព”ក្នុង

ប្រទេសនោះមានទុព្វលភាព(។)ក៏ប៉ុន្តែយើងមានការសង្ស័យចំពោះអ្នកកាសែតខ្មែរធ្វើការក្នុងស្ថានីយវិទ្យុនេះ,មានការ

លំអៀងដោយចេតនា,បំរើប្រយោជន៏នយោបាយរដ្ឋអំណាចផ្តាច់ការនៅភ្នំពេញ,ដែលផ្ទុយពីបេសកកម្មពិតរបស់

ស្ថានីយវិទ្យុ.តើនាយកដ្ឋានវីទ្យុដឹងដែរឬទេអំពីការលំអៀងនេះ?

យើងលើកយកឧទាហរណ៏ជាក់ស្តែងមួយមកបង្ហាញអំពីការងាកផ្ទុយពីសីលធម៍ដើមរបស់ស្ថានីយវិទ្យុក្នុងការផ្សាយ

ព័តិមានជាភាសារខ្មែរស្តីពីមរណៈភាពរបស់សម្តេចស៊ីហនុ,គឺ”អាព្យាក្រឹតភាព”,និង”សេចក្តីពិត”៖

១.ស្ថានីយវិទ្យុប្រកាសចូលរួមមរណៈទុក្ខចំពោះមរណៈភាពរបស់សម្តេចស៊ីហនុ,ហាក់បីដូចខ្លួនជាស្ថានីយវីទ្យុជាតិ

កម្ពុជា(នៅខ្វះតែលើកទង់ជាតិស.រ.អា.ពាក់កណ្តាលតែប៉ុណ្ណោះ,កុំអីគឺច្បាស់ជាសម្លេងទ.ទ.ជ.តែម្តង).ការចូលរួមមរ

ណៈភាពជាផ្លូវការនេះជាភាពបាត់បង់ឯករាជភាពរបស់ស្ថានីយ,ហើយជាការមើលងាយ ដល់បងប្អូនខ្មែរ,រស់នៅក្នុង

ប្រទេសក្តី,ក្រៅប្រទេសក្តី,នៅសហរដ្ឋអាមេរីកក្តី,ដែលជាជនរង្គ្រោះនូវនយោបាយអសីលធម៏របស់ស្តេចស៊ីហនុ(។)យើង

សួរជាសំណួរថា,តើអ្នកការសែតខ្មែរទាំងនោះ,មិនបានរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរ,ឬពួកគាត់ចេះស្តាប់តែ

សម្លេងទូរទស្សន៏ទ.ទ.ជ.តែប៉ុណ្ណោះ(។)បើគាត់មិនស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដ,ហោចណាស់ក៏ពួកគាត់ត្រូវប្រកាន់

យកភាពឯករាជរបស់ពួកគាត់ដែរ,មិនត្រូវប្រកាសមើលងាយបងប្អូនខ្មែរជាជនរងគ្រោះនូវនយោបាយប្រល័យពូជ

សាសន៏របស់ស្តេចស៊ីហនុ(។)បើពួកគាត់ចង់ចូលរួមមរណៈទុក្ខនោះ,នេះជាសេរីភាពរបស់បុគ្គលនិមួយៗ,មិនត្រូវយក

ឈ្មោះស្ថានីយវីទ្យុមកចូលរួមមរណៈទុក្ខនោះឡើយ(។)បើពូកគាត់មិននៅខាងខ្មែរអ្នករងរងគ្រោះ,ហោចណាស់ពួកគាត់

ត្រូវរក្សាអព្រាក្រឹតភាពរបស់ពួកគាត់ជាអ្នកសារព័តិមាន។

២.សេចក្តីខាងក្នុងនៃការផ្សាយព័តិមាន,ស្តីអំពីការប្រព្រឹត្តនៃមរណៈភាពនេះ,ស្ថានីយវិទ្យុអាស៊ីផ្សាយជាភាសារខ្មែរ,

យកតែរូបភាពជាផ្លូវការផ្សាយបង្ហាញដោយទូរទស្សន៏ទ.ទ.ជ,ដែលជាទូរទស្សន៏របស់ហ៊ុនសែន,ធ្វើសម្ភាតែជាមួយអ្នក

គាំទ្ររបបហ៊ុនសែន,ឬអ្នកស៊ីហនុនិយមតែប៉ណ្ណោះ,នាំឲមតិមហាជនយល់ភាន់ច្រឡំអំពីព្រឹត្តការណ៏នយោបាយពិត

ដែលមានកើតឡើងក្នុងប្រទេសខ្មែរ។

 

ថ្មីៗនេះទៀត,ស្ថានីយវីទ្យុអាស៊ី,និងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក,ត្រូវរដ្ឋអំណាចភ្នំពេញកោះហៅចូកប្រជុំបិទទ្វារធ្វើ”ការ

ព្រមាន”(តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានីយទាំងពីរ)សុំឲស្ថានីយទាំងពីរនេះផ្សាយនូវនយោបាយពិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអា

យ៉ងយួននេះ(។)តែចំពោះយើងវិញ,យើងយល់ឃើញផ្ទុយទៅវិញ,ថារាជរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួននេះមានការពេញចិត្ត

ណាស់នូវគ្រប់ការផ្សាយរបស់ស្ថាន័យទាំងពីរនេះ,ដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲមតិមហាជនយល់ឃើញថាវិទ្យុទាំងពីរ

បំរើប្រយោជន៏ខ្លួន,និងបញ្ញោរអ្នកសារព៍តិមានខ្មែរទាំងនោះតាមការព្រមានបំភាន់តែប៉ណ្ណោះ(។)សូមកុំភ្លេចឲសោះ

ថាយួនកុម្មុយនិស្តមានល្បិចច្រើនដើម្បីបំភាន់មហាជនខ្មែរ,ល្បិចខ្លះរហូតយើងឥតបានគិតស្មានដល់ផង។

 

គួរតែខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង,សូមឲសភាអាមេរិកាំងបង្កើតគណៈកម្មាការពិសេសមួយ,ដើម្បីពិនិត្យអំពី

ភាពបាត់អព្រាក្រឹតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសារខ្មែរ,ដែលកំពុងតែបំរើនយោបាយកុម្មុយនិស្តចិនយួនដោយឥត

បានដឹងខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក,ដែលជាប្រទេសទុកលទ្ធិកុម្មុយនិស្តជាសត្រូវរបស់មនុស្សជាតិ។

 

ឩប-សង្ហា

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2012 4 11 /10 /octobre /2012 05:46

 

DSC05407 ប្រតិកម្មរហ័ស

 

ច្រឡោងខាមរបស់យួន

 

គណបក្សកុម្មុយនិស្តរៀតណាមរៀបចំសរេសរប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយរបបអាយ៉ងយួននៅភ្នំពេញស្តីអំពីការទាក់ទងរវាង

“វៀតណាមនិងកម្ពុជា”,”កម្ពុជានិងវៀតណាម”ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៣០,ដល់ឆ្នាំ២០១០.ប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនេះ,គឺយួនគេផ្អែក

ទៅលើឯកសារគេមួយមានចំណងជើងថា”ការទាក់ទងជាមិត្តភាពដ៏រឹងប៉ឺង”។

គណប្រតិភូវៀតណាមបានមករួមប្រជុំជាមួយជាភាគីខ្មែរនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី៣០កញ្ញា,និង៤តុលាក្នុងក្របខ័ណ្ឌការសំ

រេចរួមថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម,និងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអនុញ្ញាតឲភាគីខ្មែរជាអ្នក

ដឹកនាំផ្នែកខ្លះក្នុងគ្រោងការណ៏សរសេរប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ.អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំលើគ្រោងការណ៏នេះគឹលោក

ផាមវាន់លិជ,ដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការឃោសនា,និងអប់រំនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរបស់គណបក្សកុម្មុយ

និស្តវៀតណាម។

គ្រោងការណ៏នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការបន្តនយោបាយវាតទឹកដីវៀតណាមមកលើទឹកដីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ.នយោបាយនេះ

មានច្រើនដំណាក់,មានដូចតទៅ៖

១.យួនបង្កើតអង្គការអាយ៉ងមួយនៅស្រុកខ្មែរ(ឧទាហរណ៏ៈគណបក្សប្រជាជន)សំរាប់វាប្រើឲអនុវត្តន៏ផែនការវាតទឹក

ដីរបស់វា,

២.យួនវាឲអង្គការអាយ៉ងនោះសុំឲវាជួយក្នុងនាម”ធ្វើសហការជាភាតរភាពរវាងគណបក្សនិងគណបក្ស”,

៣.យួនធ្វើអន្តរាគមន៏យោធាក្នុងឋានៈជា”បងធំ”ក្នុងនាម”សាមគ្គីភាពសង្គមនិយម”(ឧទាហរណ៏ៈអន្តរាគមន៏កង

ទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃទី៧មករាឆ្នាំ១៩៧៩),

៤.យួនបង្កើតរដ្ឋអំណាចមួយនៅកម្ពុជា,ដែលមានឈ្មោះ”អំណាចជាតិ”,ឬ”អំណាចប្រជាជន”,

៥.យួនបង្ខំឲអំណាចអាយ៉ងនោះចុំហត្ថលេខាទទួលស្គាល់អំណាចវាជាអំណាចអធិតីលើអំណាចអាយ៉ងវា។

ដំណាក់ទាំង៥ខាងលើនេះបានចប់សព្វគ្រប់អស់ហើយ,ព្រោះយួនបង្ខំឲរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលជាអាយ៉ងវា

ប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំងឡាយដែលវាចង់បាននោះឲវារួចហើយ,ហើយវាបញ្ចូលជនជាតិយួនមកក្នុងស្រុកខ្មែររាប់លាន

នាក់(៥លានយ៉ាងតិច),ហើយឲយួនទាំងនោះកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ,មានសិទ្ធិលើសជាងជនជាតិខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទៅ

ទៀត។

ដូច្នេះយួនកុម្មុយនិស្តត្រូវការប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយមួយសំរាប់ជនជាតិយួន,មានសញ្ញាតិជាខ្មែរ,ដើម្បីបញ្ចាក់ប្រាប់

ជនជាតិយួនទាំងនោះថាការមករស់នៅស្រុកខ្មែរមានលក្ខណៈជាធម្មានរូប,ជាសគុណធំមួយដែលខ្មែរត្រូវតែសងយួន,

ព្រោះវៀតណាមបានជួយប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេល៨០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ(១៩៣០-២០១០).ប្រវត្តិសាស្ត្រ

នយោបាយរួមយួនខ្មែរនោះ,រដ្ឋាភិបាលយួនគេនឹងបញ្ចាឲរាជរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងគេនៅភ្នំពេញយកទៅបង្រៀនយុវជន

ខ្មែរឲស្គាល់សគុណយួន,នឹងគោរពជនជាតិយួននៅស្រុកខ្មែរថាជាជនជាតិខ្ពង់ខ្ពស់,ព្រោះគេជាអ្នកធ្វើពលីកម្មជួយ

បងប្អូនខ្មែរឲរស់នៅមានសន្តិភាពមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនោះ,យួនច្បាស់ជាបំភាន់យុវជនខ្មែរឲទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ”៧មករា១៩៧៩”,ជាថ្ងៃ”ពលីកម្ម

យួនសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៏ខ្មែរក្រហម”,ហើយចង់បញ្ចាក់ថាគណបកប្សប្រជាជនខ្មែរជា

គណបក្សរណបយួនតាំងពីឆ្នាំ១៩៣០មកម្លះ,មានតួនាទីសំរាប់តែអនុវត្តន៏នយោបាយហូជីម៉ីញតែប៉ុណ្ណោះ។

យើងតែងតែឮហ៊ុនសែនស្រែកក្តែងៗថា”សន្តិភាពមាននៅស្រុកខ្មែរជាស្នាដៃខ្លួនតែម្នាក់ឯង”,តើហ៊ុនសែនហានថា

ឲយួន,ដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួន,ថាយួនក៏គ្មានតួនាទីអ្វីនោះដែរក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅស្រុកខ្មែរ?

ហ៊ុនសែនអបអរសាទរនូវគ្រោងការណ៏យួនសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយយួនខ្មែរនេះណាស់,ដោយមិនទាំងដឹកខ្លួន

ផងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងសរសេរនោះគឺសរសេរសំរាប់សម្លាប់ហ៊ុនសែននោះហើយ,ព្រោះយួន,វាច្បាស់ជាសរសេរឲតម្លៃទៅ

លើតែពលីកម្មយួនតែប៉ុណ្ណោះ.សន្តិភាពដែលហ៊ុនសែនអះអាងថាជាស្នាដៃខ្លួនជាសន្តិភាពបាត់ឯករាជ្យជាតិពិត

ប្រាកដណាស់,ឧទាហរណ៏គឺគ្រោងការណ៏សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររួមយួនខ្មែរ,ជាការបញ្ចាក់ឲឃើញច្បាស់ថាខ្មែរដឹកនាំដោយ

ហ៊ុនសែន,ជាប្រទេសខ្ញុំយួន.វាមិនដែលឃើញប្រទេសឯករាជឯណាសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនដែលមានជនជាតិបរទេស

ជាអ្នកដឹកនាំសរសេរនោះឡើយ។

គ្រោងការណ៏នេះបញ្ចាក់ឲឃើញទៅទៀតថាយួនកុម្មុយនិស្តមានចរិតច្រឡោងខាម(ក្រអឹតក្រអាង)ណាស់មកលើខ្មែរ,

វាមើលងាយ,ទុកគណបក្សប្រជាជនដូចកូនក្មេងល្ងង់ខ្លៅ,នាំកាន់ដៃសរសេរភរកុហកពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងថាយួនជា

អ្នកមានគុណលើខ្មែរ,ដូច្នេះអ្វីដែលយួនធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសុទ្ធតែមានធម្មជាតិជាធម្មានរូបទាំងអស់។

មកដល់ដំណាក់កាលបែបនេះទៅហើយ,ខ្មែរយើងនៅត្រឹមតែជួបជុំរំលឹក,និងទាមទារឲសហគមន៏អន្តរជាតិគោរព

សិទ្ធិសញ្ជសន្តិភាពនាថ្ងៃ២៣តុលា១៩៩១ឯណោះទៅវិញ.សិទ្ធិសញ្ជានេះមានតម្លៃនៅពេលណាខ្មែរក្រោកឈរ,បង្កើត

បានជាកម្លាំងជាតិ,បើខ្មែរយើងនៅមានតែមារយាទជាស្មូមសូមឲតែគេជួយនោះ,គឺពិតជាយួនស្រូបស្រុកខ្មែរបញ្ចូល

ទៅក្នុងស្រុកយួនក្នុងអាណត្តិទី៥នៃសភាជាតិនោះហើយ។

យួនលែងលួចដីខ្មែរទៀតហើយ,គឺវាយកដីត្រង់ៗតែម្តង!តើនរណាហានធ្វើអ្វីវា?

បើលោកសមរង្ស៊ី,និងកឹមសុខានាំគ្នាដេកចាំតែករុណាហ៊ុនសែន,ស្តេចស៊ីហនុតែប៉ុណ្ណោះ.ចូលនាំគ្នាដេកចាំតទៅទៀត

ទៅ!

 

ឩប-សង្ហា

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
7 octobre 2012 7 07 /10 /octobre /2012 07:23

ជាពាក្យស្លោក ដែលខ្មែរយើងតែងតែឮជានិច្ច ក្នុងការរស់នៅជាធម្មតា របស់មនុស្សលោកយើង ព្រោះគំនិតដែលមានក្នុងពាក្យស្លោកនេះជា ធាតុធម្មជាតិ ដែលមាននៅក្នុងសង្គមមនុស្សនិមួយៗ។ តាំងតែពីកំណើតដើម របស់មនុស្ស យើងដឹងថា មនុស្សតែងតែឲតម្លៃ ទៅនឹងការរស់រួម បង្កើតជាក្រុម ជាសង្គម ដើម្បីបង្កើតជា កម្លាំងរួម ក្នុងគោលបំណង ការពារសិទ្ធិផ្ទាល របស់ខ្លួន ក្នុងប្រយោជន៏រួម របស់ក្រុម ឬ សង្គមរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះប្រយោជន៏បុគ្គលនិមួយៗ ពុំអាចមានកើត នូវការពារឋិតថេរបាន បើប្រសិនជា បុគ្គលនោះរស់ឯកោ គ្មានសម្បុកក្រុម ឬសង្គមជា ជំរកនោះទេ។ យួនចូលមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាពួក ជាក្រុម គេនាំគ្នា បង្កើតសមាគម ដើម្បីការពារសហគមន៏គេ សំរាប់រស់នៅឲមានសុវត្ថិភាព សំរាប់ជនជាតិយួន ចំណែកសហគមន៏ចិន គេមានអុងប៉ាង ជួយមើលការខុសត្រូវ ជួយសំរួលការរស់នៅ ដល់ជនជាតិគេ ដើម្បីឈរឲជាប់មាំក្នុងទឹកដីខ្មែរ សំរាប់អនាគតជនជាតិគេ។ ចិនយួន នៅស្រុកខ្មែរ អ្វីដែលគេធ្វើ គឺគេនាំគ្នាកសាង មូលដ្ឋានជីវិតសហគមន៏ របស់ពួកគេនៅលើទឹកដីខ្មែរ ដែល គេច្រើសរើសសំរាប់រស់នៅ។ របងការពារសហគមន៏គេនោះ គឺសាមគ្គីក្នុងគំនិត « ចង្កើះមួយបាច់ គេកាច់មិនបាក់ » នោះឯង ។ ដូច្នេះពាក្យស្លោកខាងលើនេះ ជាឧបាទាន ចិនយួននៅស្រុកខ្មែរ។ ប្រាកដណាស់ថា សហគមន៏ចិនយួន មានការឧបត្ថម្ភ ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរ ដែលជាអាជ្ញាធរ រស់ក្រោមអំណាចប្រទេសចិន វៀតណាមកុម្មុយនិស្ត តែបើសិនជាជនជាតិចិនយួនទាំងនោះ គ្មានមារយាទ រស់នៅជា សហគមន៏អនាធិបតេយ្យ គ្មានវិន័យមាំមួនសំរាប់ការរស់នៅ ក៏ពិបាកប្រទេសចិនយួនជា មាតាប្រទេសគេ និង អាជ្ញាធរខ្មែរជា រណប ជួយ ហើយខ្លាចនោះដែរ។

 

DSC05407 ​គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

 

Partager cet article
Repost0
5 octobre 2012 5 05 /10 /octobre /2012 04:04

 

DSC05407 ប្រតិកម្មរហ័ស

 

ពាក្យ”ឯករាជ្យ”នៅស្រុកខ្មែរគឺ”សូមសុខ”

 

ការដែលយើងស្មានមិនត្រូវក្នុងរឿងកាន់ក្តីលោកម៉មសូណង់ដូគឺ ប្រតិកម្មលោកសុខសំអឿន,មេធាវិលោក

ម៉មសូណង់ដូ,ពេលគេសួរគាត់ថា,តើការវិនិច្ជ័យរបស់តុលាការដាក់ពន្ធនាគារ២០ឆ្នាំលោកម៉មសូណង់ដូ,តើជា

យុត្តិធម៍ដែរឬទេ?

ចម្លើយរបស់លោកសុខសំអឿនៈ“មានយុត្តិធម៍,ឬគ្មានយុត្តិធម៍,មានតែអ្នលទទួលទោសទេ,ដែលអាចដឹងខ្លួនឯងថា,

ការវិនិច្ជ័យនេះ,មានយុត្តិធម៍,ឬគ្មាន”។

យើងមិនដឹងថាលោកសុខសំអឿនមានយុទ្ធសាស្រ្តបែបណាមួយឡើយក្នុងការការពារលោកម៉មសូណង់ដូ,រហូតឥត

ដឹងអ្វីទាំងអស់ថាការវិនិច្ជ័យតុលាការមានយុត្តិធម៍,ឬគ្មានយុត្តិធម៍សំរាប់អតិថិជនរបស់លោក.យើងឃើញច្បាស់

ណាស់ថាក្នុងវិស័យតុលាការ,មិនមែនតែចៅក្រមទេគ្មានឯករាជ្យចំពោះមុខរដ្ឋអំណាចអាយ៉ងយួននៅភ្នំពេញ,សូម្បី

មេធាវីក៏ពួកគេមិនហានបង្ហាញឯករាជភាពចំពោះមុខរដ្ឋអំណាចនេះរបស់ខ្លួនផងនោះដែរ.តើលោកសុខសំអឿនជា

មេធាវីប្រភេទបែបណា?បើលោកមិនហានទាំងបញ្ចេញមតិការពារកូនក្តីលោកផង។

 

ចំណែងឯលោកឡៅម៉ុងហៃ,អ្នកវិភាគឯករាជវិញ(?),យើងធ្លាប់តាមស្តាប់វិភាគនយោបាយរបស់គាត់ច្រើនដងមក

ហើយ,គាត់ច្រើនតែប្រើ”ភាសាឈើ”,គេចមិនឲប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋអំណាចនោះឡើយ.ក្នុងករណីលោកម៉មសូណង់ដូ,លោក

មិនហានទាំងលើកយកបញ្ហាអយុត្តិធម៍ចំពោះលោកម៉មសូណង់ដូមកនិយាយនោះទេ,លោកគ្រាន់តែឲយោបល់ថា,

ករណីនេះជារឿងនយោបាយ.អត្ថាធិប្បាយបែបនេះ,គឺនិយាយសូមរូចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ.រួមសេចក្តីមក,អ្នកវិភាគឯងរាជ

នៅស្រុកខ្មែរយើងនោះ,ពាក្យថា”ឯករាជ្យ”គឺគ្មានអ្វីក្រៅពី”សូមសុខ”តែប៉ុណ្ណោះ។

 

ករណីលោកម៉មសូណង់ដូ,ជាបញ្ហាយុត្តិធម៍,លោកសុខសំអឿន,និងឡៅម៉ុងហៃ,ក្នុងសីលធ៍ម,លោកពុំអាចមិនមាន

យោបលឲបាទច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាយុត្តិធ៍មនោះឡើយ,ជាពិសេសលោកមេធាវីសុខសំអឿន,យ៉ាងហោចណាស់លោក

ត្រូវហានធ្វើការវិនិច្ជ័យលើការវិនិច្ជ័យតុលាការចំពោះជនដែលខ្លួនត្រូវការពារថា,​​​​​​​តើមានយុត្តិធម៍,ឬឥតមាន។

 

ឩប-សង្ហា

Partager cet article
Repost0
2 octobre 2012 2 02 /10 /octobre /2012 05:25

 

DSC05407 ប្រតិកម្មរហ័ស

 

ពួកតិរច្ជាន

 

កើតបានជាមនុស្សហើយ,គួររក្សាឋានៈរបស់មនុស្សឲគង់នៅ,កុំឲឋានៈនោះធ្លាក់ទៅនៅស្មើគ្នានឹងឋានៈរបស់

តិរច្ជាន”.នេះជាសំដីរបស់សម្តេចព្រះពោធិវង្សហួត-តាត,អតីតសម្តេចសង្សគណធម្មយុត្តិ។

ហ៊ុនសែន,និងចៅក្រមកាន់ទោសលោកម៉មសាណង់ដូ,ដាក់ពន្ធនាគារ២០ឆ្នាំ,ជាមនុស្សឬជាតិរច្ជាន?

កាវិនិច្ជ័យនេះ,គឺហ៊ុនសែន,ចង់សម្លុតដល់ពួកខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ,អោយខ្លបខ្លាចអំណាចតិរច្ជានរបស់ខ្លួន,ថា

ខ្លួនមានអំណាចអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរ,តែហ៊ុនសែនភ្លេចគិតថា,ការវិនិច្ជ័យនេះ,កំពុងបញ្ចាក់បង្ហាញផ្ទុយពីការដែល

ខ្លួនចង់បង្ហាញពីអនុភាពរបស់ខ្លួន,ព្រោះមនុស្សគេឈប់ខ្លាចតិរច្ជានទៅហើយ,ដែលជាធាតុរបស់ហ៊ុនសែន។

យើងដឹកហើយថា,តិរច្ជាន,វាមានតែកម្លាំងជាសភាវគតិ,សំរាប់ការពារខ្លួនវាតែប៉ុណ្ណោះ,តែវាឥតអាចមានប្រជ្ញាអ្វី

លើសមនុស្ស,អាចធ្វើអោយមនុស្សខ្លាចនោះឡើយ.វាខាំមនុស្សដើម្បីរស់ជាតិរច្ជាន,គឺរស់នៅក្រៅសង្គមមនុស្ស,ភ័យញ័រ

រាល់ថ្ងៃ,ពួនក្នុងរូង,ហានលូនចេញ,លបខាំមនុស្ស,នៅពេលណាដែលមនុស្សនោះឥតបានដឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។

យើងដឹងទៀត,ថាអំណាចអាចមានបានលុះត្រាតែមានអ្នកខ្លាចអំណាចនោះ,ក្នុងករណីហ៊ុនសែន,វាគ្មានអំណាចអ្វី

ទាំងអស់ចំពោះខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ,ព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់គេខ្លាចអំណាចវានោះឡើយ,ហេតុនេះហើយបានជាវាខំ

បង្ហាញណាស់ថាវាមានអំណាច,តែដូចយើងជំរាបខាងលើនេះ,ថាអំណាចនេះ,គឺជាកម្លាំងជាសភាវគតិ,របស់តិរច្ជាន

នោះតែប៉ុណ្ណោះ។

យើងចាំតែតាមមើល,តើលោកសមរង្ស៊ី,និងកិមសុខា,គាត់នៅតែចង់ធ្វើសហការជាមួយតិរច្ជានហ៊ុនសែនតទៅទៀត

ឬទេ,ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតថា្នក់ជាតិ,នៅពេលខាងមុខនេះ។

ដូចពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាៈ”បើលោកលេងជាមួយតិរច្ជាន,គឺលោកជាតិរច្ជាននោះហើយ”។

 

 ឩប-សង្ហា

Partager cet article
Repost0
30 septembre 2012 7 30 /09 /septembre /2012 21:12

 

DSC04190 ប្រតិកម្មរហ័ស

 

សុខ-អានចង់អោយតុលាការខ្មែរមានឯករាជ្យ?

 

 

យើងយល់ឃើញថាមានវិធីតែមួយគត់,គឺធ្វើយ៉ាងណាឲរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនលែងជាកញ្ជៈយួនមុនសិន,ព្រោះ

តុលាការខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅក្រោមឥទ្ធិពលយួនកុម្មុយនិស្ត,ដែលមានហ៊ុនសែន,សុខអាន,ហោណាំហុង,ជាពេជ្ឈ

ឃាតសម្លាប់ជាតិខ្មែរ។

មិនមែនតុលាការខ្មែរទេ,ពុករលួយគឺរបបភ្នំពេញ​អាយ៉ងយួនជារបបពុករលួយទាំងមូល។

តុលាការគ្រាន់ជាអង្គការមួយក្នុងរបបពុករលួយនោះឯង។

វាមិនដែលមានមេពុករលួយណាមួយ,អាចបង្ក្រាបអំពើពុករលួយបាននោះឡើយ,ព្រោះបើហានធ្វើគឺច្បាស់ជាសម្លាប់

ខ្លួនឯងហើយ,ដូច្នេះអ្វីដែលសុខអានចង់ធ្វើ,គឺជាការព្រមានមួយដល់ចៅក្រម,ជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្លះ,ឲប្រយ័ត្នខ្លួន,ថា

បើចង់មានគំនិតស្នេហាជាតិ,ប្រឆាំងយួន,គឺច្បាស់ជាជាប់ចោទថាជាអ្នកប្រព្រិត្តអំពើពុករលួយ,ដូចពួកអាយ៉ងយួន

ទាំងនោះ,វានាំគ្នាចោទលោក,ម៉មសាណង់ដូ,ថាជាឧទ្ទាមប្រឆាំងនឹងពួកវា។

 

ឩប-សង្ហា

Partager cet article
Repost0
30 septembre 2012 7 30 /09 /septembre /2012 05:12

 

DSC05407 គួរលើយកមកពិចារណាដែរ

 

នាំគ្នាបង្កើតចោលទៀតហើយ

 

បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមបក្សសមរង្ស៊ី,នឹងសិទ្ធិមនុស្សមិនសូវនាំគ្នានិយាយអំពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេនាំគ្នាបង្កើតថ្មី

នេះ ,ព្រោះហេតុអ្វី?

ព្រោះអ្វីដែលពួកគេរង់ចាំទទួលផលពីកំណើតបក្សថ្មីនេះ,គឺឥតមានអ្វីធំដុំដែលពួកគេរង់ចាំនោះទេ,តែផ្ទុយទៅវិញ,

កំណើតនេះនាំបង្កើតនូវវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាបទគណបក្សនិមួយៗផង,និងរវាងគណបក្សទាំងពីរនោះដែរ,តែគេខំ

លាក់បាំងមិនឲសាធារណជនដឹងឮនោះឡើយ,ព្រោះវាអាចនាំឲមានផលមិនល្អមកដល់គណបក្សគេនិមួយៗ។

យើងធ្វើការពិនិតឲជ្រៅអំពីបរិការណ៏នៃកំណើតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះ,ដើម្បីចង់យលអំពីភាពទន់ជ្រាយនៃគណ

បក្សនេះ,ចំពោះការកំណត់គោលដៅពិសេសរបស់ខ្លួន,គឺសង្គ្រោះជាតិខ្មែរដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់មរណៈ។

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងក្នុងស្ថានភាពបរាជ័យនៃគណបក្សសមរង្ស៊ី,និងសិទ្ធិមនុស្ស,ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួម

បោះឆ្នោត(គ្មានសេរី,និងគ្មានយុត្តិធម៏)ថ្នាក់ភូមិពីខែកក្កដាកន្លងមកនេះ។

តែបរាជ័យនយោបាយនេះ,បែជាគណបក្សទាំងពីរខាងលើ,បំភាន់សាធារណជន,លើកយកហេតុផលនៃបរាជ័យ,មកពី

គេមិនចូលរួមគ្នា,បានជាចាញ់គេច្រើន,ដូច្នេះការចាំបាច់,ជាប្រញាប់របស់គេ,ត្រូវចូលរួមគ្នា,បង្កើតជាគណបក្សតែ

មួយដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិម្តងទៀត,នាខែសីហាឆ្នាំ២០១៣ខាងមុខនេះ។

ក្នុងល្បិចនេះ,គេសំរាប់តែទាញអារម្មណ៏សាធារណជន,ឲតាមមើលតែរឿងបង្កើតគណបក្សរួម,លែងគិតពីរឿងចាញ់

បោះឆ្នោត,ពីព្រោះចាញ់បោកគេ,ប្រកបដោយឆន្ទៈ,ហើយគេឆ្លៀតយកឳកាសបង្វែងដាននេះ,ទទួលស្គាល់លទ្ធផល

នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ភូមិសិន,ទោះបីការបោះឆ្នោតនោះគ្មានភាពសេរី,និងយុទ្ធធម៏ក៏ដោយ.មិនតែប៉ុណ្ណោះ,គេរហូត

អះអាងថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ភូមិជាមហាជោគជ័យគេថែមទៅទៀត,ដូចគណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស,គេនិយាយថា,ពីដើមគេ

ឥតមានកៅអីទីប្រឹក្សាឃុំផង,ឥឡូវគេមានហើយ,ដូច្នេះជាមហាជ័យជំនះរបស់គេហើយ។

ជ័យយោ!ជ័យយោ!ឯឩត្តមកិមសុខា!

 

ការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ភូមិនេះ,ជាការថោកទាបបំផុត,ព្រោះកុហកប្រជារាស្ត្រថា,ខ្លួនមានជ័យ

ជំនះ,សំរាប់ជ័យជំនះការបោះឆ្នោតលើកក្រោយ,គឺជាជ័យជំនះមួយជំហានម្តងៗ,តែពួកអ្នកកុហកជាវិជ្ជាជីវៈទាំងនោះ

ធ្វើមិនដឹង,ឬមួយល្ងង់តែម្តង,ថាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានមួយទៀតរបស់ខ្លួនដែលកំពុងដើរនោះ,គឺដើរនៅក្នុង

ទ្រុងយួនតែប៉ុណ្ណោះ.យួនគេធ្វើទ្រុងធំ,ឲអស់លោកឯកឧត្តមនៃគណបក្សប្រឆាំងលំអរបប,ដើរបានយ៉ាងងាយស្រួល

ក្នុងទ្រុងមរណៈ,រហូតសោះខ្យល់នោះឯង។

យុទ្ធសាស្ត្រគណបក្សប្រឆាំងលំអរបប,គ្មានឃើញមានអ្វីជាទំនងឲច្បាស់លាស់ទាល់តែសោះ,ដូចយ៉ាងគេនាំគ្នាទទួល

ស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតថា្នក់ភូមិ,ថាជាមហាជោគជ័យរបស់គេ,តែនាំគ្នាទាមទារឲរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែប្រែរូប

ភាពគ.ជ.ប,ថាគណកម្មការណ៏នេះ,មិនឯករាជ្យសំរាប់ការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យ,ការទាមទារនេះ,បញ្ចាក់

ឲឃើញថាគណបក្សប្រឆាំងលំអរបបនេះ,ជាអ្នកចូលដៃជាមួយគណបក្សកាន់អំណាច,ចែកតួនាទីគ្នាធ្វើ,បំភាន់

ប្រជារាស្ត្រឲមានការវង្វែងស្មារតីក្នុងឆាកល្ខោននយោបាយយួន.យុទ្ធសាស្ត្របែបនេះ,តើនរណាទៅអាចនឹងយល់បាន?

តើគ.ជ.ប,សំរាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតថា្នក់ភូមិ,និងថ្នាក់ជាតិខុសគ្នាបែបណាទៅ?

ហេតុអ្វីក៏អាចទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្នាក់ភូមិបាន,ដែលមានគ.ជ.ប,ជាអ្នករៀបចាំ,តែបែរសូមឲដូរវាសំរាប់

ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ២០១៣ខាងមុខនេះ?

ការទាមទារនេះវាមានធាតុត្រឹមត្រូវពិតណាស់ហើយថា,គ.ជ.ប,ជាអង្គការគ្មានឯករាជ្យ,ជាអាយ៉ងគណបក្សកាន់

អំណាច,តែហេតុអ្វីនាំគ្នាទទួលស្គាល់វានៅពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ភូមិ?

ការធ្វើបែបនេះ,គេអាចយល់ឃើញថា,អ្នកតវ៉ា,ជាអ្នកប្រវ័ញ្ចន៏រកតែចំណេញ,បានប៉ុណ្ណាស៊ីសិន,ហើយទាមទារស៊ីតទៅ

ទៀត.តែទង្វើនេះគេកំពុងអប់រំប្រជារាស្ត្រ,មិនឲតម្លៃអ្វីសោះដល់ការបោះឆ្នោត,គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះឯង។

ការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ភូមិ,គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការបំពានចេញមុខនៃគណបក្សសមរង្ស៊ី,និងសិទ្ធិ

មនុស្ស,មើលងាយប្រជារាស្ត្រ,ទុកប្រជារាស្ត្រជាឩបករណ៏សំរាប់បោះឆ្នោត,គ្មានសេរី,គ្មានយុត្តិធម៍,ឲខ្លួនដើម្បីបាន

កៅអីអង្គុយសំរាប់លំអរបបអាយ៉ងយួនតែប៉ណ្ណោះ។

យើងដឹកហើយថាគណបក្សប្រឆាំងលំអរបប,តែងតែប្រើសំដីគ្មានកតិជានិច្ច,ដូចថ្មីៗនេះនៅខេត្តកំពត,លោក

កិមសុខា,និយាយអះអាងថាបើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនាឆ្នាំ២០១៣,គណបក្សលោកនឹងទាមទារកោះត្រល់ពី

យួនមកវិញ.សំដីបែបនេះគេហៅថានិយាយឲតែបាននិយាយ,ហើយបញ្ចាក់បង្ហាញថែមទៀតថាគណបក្សប្រឆាំងលំអ

របប,មិនដែលមានសកម្មភាពមាំទាំអ្វីប្រឆាំងនឹងគណបក្សកាន់អំណាចនោះទេក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ,

គឺគេនាំគ្នាដេកចាំឈ្នះសិនបានធ្វើ,តែក្នុងចិត្តគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេពិតជា,មិនអាចឈ្នះគណបក្សកាន់អំណាចផ្តាច់

ការបាននោះឡើយ។

យើងដឹងហើយថាពួកអាយ៉ងយួន,វាមានវប្បធម៏ភូតភររាស្ត្រជាធាតុវា,តែវប្បធម៍នេះក៏មានក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំគណ

បក្សប្រឆាំងលំអរបបអាយ៉ងយួនដែរ.ដូចលោកកិមសុខាគាត់ប្រើសំដីកុហករាស្ត្រនៅខេត្តកំពតនោះឯង។

យើងឃើញជាក់ស្តែងទៅទៀត,ក្នុងបដ្ឋនាលិខិតផ្ញើជូនទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរីកាំង,អូបាម៉ា,សូមកុំឲលោក

ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរ,របស់គណបក្សសមរង្សី,ដែលកំពុងសូមឲប្រជារាស្ត្រខ្មែរចុះហត្ថលេខាគាំទ្រនោះ,ពួកគេ

ឥតហានលើកបញ្ហាធំសំរាប់អាយុជីវិតជាតិខ្មែរមកនិយាយទេ,គឺបញ្ហាឯករាជ្យជាតិខ្មែរដែលយួនកុម្មុយនិស្តកំពុង

បំពានដោយចេញមុខ,ដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាអាយ៉ងយួនជាឩបការី.ការលើកយកបញ្ហាកែទំរង់គ.ជ.បដាក់

ជូនលោកអូបាម៉ាឲគិតពិចារណា,វាមិនជាខុសនោះទេ,តែវាតូចខ្លាំងណាស់សំរាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរីកាំង,ប្តូរមក្ម

វិធីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសខ្មែរ,ដែលកំពុងមានមុខនាទីជាប្រធានអាសាន,ហើយទស្សនកិច្ចក៏ក្នុងក្របខណ្ឌអាសាន

នោះដែរ។

តែពួកលោកសមរង្ស៊ីអាចនិយាយតមឆ្លើយមកវិញថា,ការទាមទារឲកែទម្រង់,គ.ជ.ប,នេះជាបញ្ហាធំណាស់ក្នុងការ

វិវឌ្ឍន៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរ.ក្នុងចម្លើយនេះ,ដូចយើងលើកមកនិយាយខាងលើនេះថា,អ្នកដែលបានចូល

រួមបំពានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរជាមួយហ៊ុនសែន,គឺលោកសមរង្ស៊ី,និងកិមសុខានេះឯង,ព្រោះពួកគាត់នាំគ្នា

ទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោត,គ្មានសេរី,គ្មានយុត្តិធម៍,ថ្នាក់ភូមិថ្មីៗនេះ។

 

 

ត្រឡប់មកនិយាយរឿងបង្កើតចោលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញម្តង,ព្រោះថាទោះបីយ៉ាងណាលោកកិមសុខានិងបក្ស

ពួករបស់លោក,ច្បាស់ជាចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ២០១៣ជាមិនខាន,តាមរយៈគណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស,

ដែលគេនៅរក្សាទុកជានិច្ច,ទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនមិនព្រមធ្វើការកែទំរង់គ.ជ.បក៏ដោយ,ព្រោះថាពួកគេ

តែងតែយកនយោបាយជាមុខរបររបស់គេ,បើមិនចូលរួមការបោះឆ្នោត,តើបានអ្វីសំរាប់រស់។

ឯចំណែកគណបក្សសមរង្ស៊ីវិញក៏ដូចនឹងក្រុមលោកកិមសុខាដែរ,គឺក្រុមលោកសុនឆៃ,គង់គាំ,និងមូសុខហួរ,ច្បាស់ជា

ចូលរួមបោះឆ្នោតជាមិនខាន,ព្រោះពួកគេ,មិនឲមានបញ្ហាជាមួយតេជោហ៊ុនសែនទេ,ព្រោះគេធ្លាប់រស់សុខនឹងគ្នារួច

ទៅហើយ,យួននៅពេញស្រុក,ពួកគេឥតឈឺក្បាលនោះទេ.រឿងសំខាន់របស់គេគឺរឿងកៅអីរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ។

 

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិត្រូវគេបោះបង់ចោល,នៅពេលណាដែលក្រុមឯកឩត្តមដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើ,សំរេចចិត្តចូល

រួមបោះឆ្នោត,ឥតចាំបាច់មានការកែទំរង់,គ.ជ.ប,ជាមុននោះឡើយ.គេដឹងច្បាស់ណាស់ថារាជរដ្ឋភិបាលអាយ៉ងយួន

ច្បាស់ជាមិនធ្វើការកែទំរង់នោះទេ,ដូច្នេះ,ការធ្វើសំណីរឲមានការកែទំរង់គ.ជ.ប,របស់គណបក្សប្រឆាំងលំអរបប,គឺគ្រាន់

តែជាការស្នើបង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះឯង។

រួមសេចក្តីមក,យើងសង្កេតឃើញថា,អ្វីដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះ,គឺកំពុងសង្រ្គោះដល់ជីវិតជាកូន

ង៉ែតរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។

នៅពេលដែលអស់លោកឯកឩត្តម,ជំទាវ,ដែលមានឈ្មោះខាងលើនេះគាត់បោះបង់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ,ដោយគាត់

សំរេចចិត្តចូលរួមបោះឆ្នោត,លោកសមរង្ស៊ី,នៅពេលនោះ,ច្បាស់ជារស់នៅឯកកោម្នាក់ឯង,ព្រោះទី១,គាត់មិនអាច

ចូលស្រុកបានផង,ទី២,គាត់មិនអាចហាមឃាត់ពួកលោកសុតឆ័យ,ដែលជាប្អូនធម៍ហ៊ុនសែន,បាននោះឡើយ,ទី៣,

លោកអស់មានលក្ខណៈជាមេដឹងនាំមានស្នេហ៏(leadercharismatique)សំរាប់មហាជន,ដែលអាចធ្វើឲគណបក្សសង្គ្រោះ

ជាតិក្លាយជា,មហាចលនារំដោះជាតិ,ពីរបបអាយ៉ងយួនបាន។

ការក្បត់គ្នាក្លាយជាវប្បធម៍នយោបាយមួយទៅហើយក្នុងមជ្ឈដ្នានអ្នកដឹងនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្ន.កុហក,និងក្បត់ជាមយោ

បាយសំរាប់រស់,របស់ពួកឥស្សរជននយោបាយខ្មែរ,ព្រោះគាត់រស់ឥតយករាស្ត្រជាធំនោះឡើយ។

 

យើងបន់ព្រះ,សូមឲអ្វីដែលយើងនិយាយខាងលើនេះ,ក្លាយជាការមិនពិត,ហើយទទួលខ្លួនថាខ្លួននិយាយប្រឡាំងកាស,

ហើយជាជនខ្វាក់ម្នាក់.បើការស្មានខាងលើវាខុសទៅវិញ,គឺពិតជាអាចមានអ្នកស្នេហាជាតិកើតមានឡើងនៅពេលខាង

មុខនេះជាមិនខាននៅស្រុកខ្មែរ.តែបើជាការស្មានត្រូវ,ស្រុកខ្មែរច្បាស់ជាក្លាយទៅជាខេត្តយួនពិតប្រាកដ។

 

យើងធ្វើការរិះគន់នេះក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់នូវរប្បធម៍រស់មួយគែ,និងហៃអើ,ក្នុងសង្គមខ្មែរ.អ្នកដែលយើងត្រូវប្រុង

ប្រយ័ត្នជាងគេ,គឺអ្នកេស្នហាជាតិ,ឬមិត្តក្លែងក្លាយនោះឯង.ឥស្សរជនតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រឆាំង,មិនអាចរស់ក្នុងអភ័យ

ឯកសិទ្ធិជាអ្នកជំទាស់ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ,ដែលមានរាស្ត្រជាធិបតី,នោះបានឡើយ។

វប្បធម៍រស់មួយគែ,និងហៃអើជាភាពចង្រៃសំរាប់សង្គមខ្មែរ!

 

សរសេរដោយ សង្ហា ឩប

Partager cet article
Repost0
24 septembre 2012 1 24 /09 /septembre /2012 06:08

 

DSC05407 ​គួរលើយកមកពិចារណាដែរ

 

អ្វីដែលគួរធ្វើ

 

បើតាមសំដិលោកសមរង្ស៊ី,គណៈកម្មាធិការសភាអន្តរជាតិដើម្បីបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យ,មានចំនួនប្រមាណ

ជា៨០ប្រទេស,បានបង្កិតឡើងនៅក្រុងម៉ានីល,ប្រទេសហ្វីលីពិន,ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយជុំរុញអោយការ

បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា,ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី,និងយុត្តិធម៍,នាឆ្នាំ២០១៣ខាងមុខនេះ.គណៈកម្មាធិការនេះ,បានត្រូវ

ម្ភោធជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី១០កញ្ញាមុននេះនៅក្រុងម៉ានិល

យើងយល់ឃើញថា,អ្វីដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹង,និងពង្រិកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរជាការ

ប្រសើណាស់,ហើយខ្មែរយើងត្រូវតែជួយលើកទឹកចិត្តក្នុងដើមគំនិតនេះ ថែមទៀតផង។

មួយវិញទៀតការបង្កើតនេះ,បើយើងលើកយកទ្រឹស្តីយុទ្ធសាស្រ្តផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម  Marketingមកនិយាយ,ការបង្កើត

នេះជាការបង្កើតចំណង់នៃសេចក្តីសង្ឃឹម”ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ,លើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ,សំរាប់ផ្លាស់ផ្តូរអ្នកដឹកនាំ,

នាឆ្នាំ២០១៣នេះឯង។

ទីនេះយើងចង់លើកចំណុចសំខាន់ៗខ្លះនៃឥទ្ធិពលគ្រប់អង្គការអន្តរជាតិមកលើច្បាប់រដ្ឋ,មកពិចារណាដើម្បីតាម

យល់ពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការសភាអន្តរជាតិដើម្បីអោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រជាធិប

តេយ្យ.ជាបឋមយើងលើកសញ្ញាណស្រ័យលើពាក្យពីរដែលយើងធ្លាប់បានឮគេនិយាយលើឆាកអន្តរជាតិ,គឺៈ១.សិទ្ធិចូល

ជ្រៀតជ្រែងអន្តរជាតិក្នុងបញ្ហាជាតិណាមួយ,២.ករណីយកិច្ចចូលជ្រៀតជ្រែងអន្តរជាតិក្នុងបញ្ហាជាតិណាមួយ។

 

១.សិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែង


សិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែក,ជាគំនិតសីលធម៏ៈឧទាហរណ៏,ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស,ជាគំនិតសីលធម៏,ដែលមានការការគាំទ្រពី

សំណាក់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោក,រហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ,គេយកមកប្រកាសជាធម្មនុញ្ញសហប្រជា

ជាតិ,សំរាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិក,យកជាគំរូសីលធម៍ក្នុងច្បាប់នៃប្រទេសនិមួយៗ.គំនិតសីលធម៍នេះក្លាយជាសិទ្ធិ

ចូលជ្រៀតជ្រែកផ្នកសីលធម៍,តែស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាអនុសាសន៏,គ្មានការបង្ខំអ្វីមួយដល់រដ្ឋអំណាចប្រទេសជា

សមាជិកនោះទេ។

ប្រទេសណាមួយដែលមិនគោរពសីលធម៍កម្រិតអន្តរជាតិ,ត្រូវសហគមន៏អន្តរជាតិមើលងាយ,ហើយគេមិនចង់រាប់រក,

នាំអោយខ្លួនរស់ជាប្រទេសឯកា,ឬក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគេចាត់ទុកជាក្រុមប្រទេសចង្រៃ,ដែលដឹកនាំដោយ

មនុស្សផ្តាច់ការ,មនុស្សឡប់សតិ,ឬមនុស្សឡាចៅ,រកប្រយោជន៏អោយក្រុមបក្សខ្លួន,ដើម្បីទ្រទ្រង់អំណាចរបស់ខ្លួន,ឬ

ក្រុមគ្រួរសារអស់មួយជីវិត។

ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយ,ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ,ទីប្រឹក្សាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរីកាំង,បាន

ប្រៀបធៀបលោកហ៊ុនសែនស្មើនឹងអ្នកដឹងនាំផ្តាច់ការនៃប្រទេសអាហ្វិចនានា,គឹគេចង់បញ្ចាក់អោយមតិពិភព

លោកដឹងថា,ការដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះ,ដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រមុខ,គ្មានលក្ខណៈជាសីលធម៍នោះ

ឡើយ.សេចក្តីថ្លែងការណ៏នេះជាសិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែងអន្តរជាតិក្នុងនយោបាយប្រទេសខ្មែរ,ដែលគេមើលឃើញថា

កំពុងរសាត់ចេញពីផ្លូវសីលធម៍,ដូចយ៉ាងការរឹបអូសដីរស់នៅឬសំរាប់ចិញ្ជឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ,ការបង្រាបសិទ្ធិ

សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ,និងការពុករលួយ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត,ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសភាអន្តរជាតិ,ដើម្បីបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យ,នាឆ្នាំ២០១៣ខាង

មុខនេះ,ដែលមានលោកសមរង្ស៊ីជាប្រធាននោះ,គឺបង្កើតឡើងដោយប្រើសិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែងអន្តរជាតិក្នុង

នយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្មែរ,ពិតជាដើមគំនិតមួយដ៏ប្រសើរ,បើប្រសិនណាលោកសមរង្ស៊ីនិងបក្សពួកលោកមិនយកអង្គ

ការអន្តរជាតិនេះជាមធ្យោបាយសំរាប់រកប្រយោជន៏ឯកជន,គឺយកទៅចរចាជាមួយគណបក្សកាន់អំណាចដើម្បីរកតួ

នាទី,ឬបែងចែកអំណាចក្នុងរបបផ្តាច់ការបច្ចុប្បន្ន។

ចំពោះយើងវិញ,យើងយល់ឃើញថា,អង្គការដែលបង្កើតឡើងនេះ,ត្រូវយកមកប្រើសំរាប់រកគោលដៅតែមួយគត់,គឺ

ការផ្លាស់ផ្តូរក្រុមអ្នកដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្ន.ក្នុងគោលដៅនេះ,គ្រប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្ន,ត្រូវ

ចាំបាច់មានជំនឿមួយអោយច្បាស់ថា,បរាជ័យនៃរបបផ្តាច់ការនៅស្រុកខ្មែរជាការពិតប្រាកដមួយច្បាស់ណាស់,មិន

មែនគ្រាន់តែជាលទ្ធភាពនោះឡើយ,ហេតុដូច្នេះ,ខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវមានការរវើរវាយស្វែងរកការចរចារក

ផ្លូវដើរជាមួយគណបក្សកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននោះឡើយ,ដែលអាចបង្កើតអោយមានព្យាកុលភាពក្នុងគំនិតខ្មែរអ្នក

ស្រឡាញ់លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី។

អំពើអាក្រក់ដែលរបបភ្នំពេញ,កញ្ជៈយួន,បានប្រតិបត្តមកលើជាតិ,និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ,វាមកដល់កំរិតមួយឥត

អាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើករុណចិត្តបាននោះឡើយ,ព្រោះអំពើទាំងនោះជាអំពើឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផង,និង

ជាអំពើក្បត់ជាតិផង,ដូចជាការដកហូតមធ្យោបាយសំរាប់រស់នៅ,សំរាប់ចិញ្ចឹមជីវិត,ដូចជាទីលំនៅ,ទីដីសំរាប់ធ្វើស្រែ

របស់ប្រជាជននិងប្រគល់ទឹកដីប្រទេសអោយបរទេសដើម្បីអំណាចសំរាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯង.មកដល់ដំណាក់

ការនេះ,ការបន្តជីវិតអំណាចបំរើប្រយោជន៏បរទេស,ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាតិ,និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុង

បច្ចុប្បន្នកាលនេះឯង។

ហេតុនេះឯង,ការចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ២០១៣,ជាចម្លើយមិនត្រូវនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលជាតិកំពុងជួបប្រទេះ

នោះឡើយ.ដូច្នេះ,អ្វីដែលយើងមើលឃើញភាពឥតសមហេតុផលនៃការបង្កើតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ,កើតចេញពីការ

ធ្វើសមយោគរវាងគណបក្សសមរង្ស៊ីនឹងសិទ្ធិមនុស្ស,គឺមធ្យោបាយដើម្បីសង្គ្រោះជាតិ,ដោយយកការបោះឆ្នោតដែល

ដឹងច្បាស់ថាខ្លួនច្បាស់ជាចាញ់,ព្រោះលក្ខណការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរគ្មានធាតុជាប្រជាធិបតេយ្យ,ដោយសារស្រុក

ខ្មែរយើងបាត់ឯករាជជាតិទៅហើយ.បោះឆ្នោតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ,គឺដូចជាពាក្យកំប្លែងគ្រោតគ្រាតខ្មែរថា,គណ

បក្សសង្រ្គោះជាតិច្បាស់ជានាំគ្នាបង្កើតដើម្បីនាំគ្នា”កាន់ក្តយួនអោយវានោម”តែប៉ុណ្ណោះ។

ទស្សនៈនយោបាយលោកសមរង្ស៊ី,ពេលណាគាត់បញ្ចេញម្តងៗ,ធ្វើអោយយើងចង់សើចផង,ហើយព្រើសក្បាលផង,ដូច

គាត់ធ្វើការប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតទៅនឹងការប្រឡង,គាត់និយាយថា,ប្រឡងមិនជាប់,គឺប្រឹងលើកក្រោយៗ

ទាល់តែជាប់,តែលោកសមរង្ស៊ីភ្លេចគិតថាមេប្រយោគនៅស្រុកខ្មែរសុទ្ធតែយួន,ទោះបីលោកខំដល់ណាគឺច្បាស់ជាមិន

ជាប់ជាដាច់ខាត។

ចំណែកទស្សនៈនយោបាយលោកកឹមសុខាវិញ,យើងមើលឃើញមានភាពចំឡែកដូចកូនក្មេងនិយាយលេងសើច,គាត់

និយាយថា,បើយើងមិនចូលបោះឆ្នោត,គណបក្សកាន់អំណាច,គេច្បាស់ជាបង្កើតគណបក្សប្រឆាំងថ្មីទៀតដើម្បីចូល

រួមការបោះឆ្នោតជំនួសយើង។

ក្នុងទស្សនៈនទាំងពីរនេះ,គឺជាការសំដែងភាពល្ងេល្ងើ,ឬភាពខ្លៅ,របស់មេដឹកនាំមហាចលនាសង្គ្រោះជាតិខ្មែរយើង

ហើយ.តើយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើឥស្សរជននយោបាយនៃគណបក្សប្រឆាំងលំអរបបទាំងនោះបានដែរ

ឬទេ?

យើងដឹងថា,ហ៊ុនសែនធ្វើអាយ៉ងយួនដើម្បីអំណាចសម្លាប់ខ្មែរ,ឯចំណែកគណបក្សប្រឆាំងលំអរបប,សូមធ្វើអាយ៉ង

ហ៊ុនសែន,តាមការចូលរួមបោះឆ្នោត,ដើម្បីតែកៅអីសំរាប់អង្គុយស្តាប់ហ៊ុនសែនជេរពួកគាត់លេងតែប៉ុណ្ណោះ.តែការ

ដៀលទាំងអម្បាមាន,ពួកគាត់អាចអត់ធនបាន,ព្រោះពួកគាត់ធ្វើការទូទាត់នឹងតួនាទីដែលគាត់មានក្នុងសភា

មនុស្សគ,នាំគ្នាអង្គុយស្តាប់សម្តេច៥ម៉ោង២០នាទីតទៅទៀត,តែលើកក្រោយមិនមែនរឿងអោយកោះត្រល់ទៅយួន

ទេ,ប្រគល់ភ្នំពេញតែម្តង។

 

២.ករណីកិច្ចចូលជ្រៀតជ្រែង


ចំណែកឯ,ករណីយកិច្ចចូលជ្រៀតជ្រែង,ជាគិតយុត្តៈឧទាហរណ៏,ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអ.ស.ប,អាចសម្រេចចិត្តបង្ខំ

រដ្ឋអំណាចប្រទេសមួយ,តាមមធ្យោបាយយោធាក្តី,សេដ្ឋកិច្ចក្តី,អោយរដ្ឋអំណាចនោះបោះបង់អំពើណាមួយដែលគេ

យល់ឃើញថាផ្ទុយនឹងសីលធម៍,អាចបង្កើតអសន្តិសុខក្នុងដំបន់,ឬអាចនាំផលអាក្រក់ដល់ពិភពលោក.តែការ

សម្រេចនោះត្រូវធ្វើតាមនិតិវិធី,គឺការបោះឆ្នោតជាវិជ្ជមាននូវសំណើពីប្រទេស,ក្រុមប្រទេសណាមួយ,ដែលសូម

អោយមានអន្តរាគមន៏ក្នុងប្រទេសមួយដែលគេចោទប្រកាន់ថារដ្ឋអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើអសិសធម៏.ឧទាហរណ៏ដូច

ជាអន្តរាគមន៏កងទ័ពអន្តរជាតិនៅប្រទេសយូង៊ូសស្លាវី,អៀរាក់,វាយកំទិចកងទ័ព,ឬវាយរំលំរបបអសីលធម៍។

ប្រទេសខ្មែរយើងឥតអាចមានសង្ឃឹមនឹងមានអន្តរាគមន៏កងទ័ពអន្តរជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាថ្មីម្តង

ទៀតដូចសម័យអ៊ុនតាក់នោះឡើយ,ព្រោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអ.ស.ប,ដែលមានចិនកុម្មុយនិស្ត,និងរុស្ស៊ី,ដឹកនាំ

ដោយក្រុមអតីតក្របខណ្ឌកុម្មុយនិស្ត,ជាសមាជិក,ច្បាស់ជាធ្វើការប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមន៏កងទ័ពអន្តរជាតិនៅស្រុក

ខ្មែរ,ឬធ្វើសប្ចាប័នគ្រប់បែបយ៉ាងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនបច្ចុប្បន្ន,ព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះតែងតែជួយ

ការពារអ្នកដឹកនាំផ្តាច់ការជានិច្ច,ដូចជាសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីជាឧទាហរណ៏។

ក្នុងសភាពនេះ,ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសង្ឃឹមតែលើកម្លាំងខ្លួនឯងដើម្បីរំដោះខ្លួនឯង,ដោយឈរលើគោលការណ៏ពីរៈ


១.ច្បាប់ធម្មជាតិ


អំណាចប្រជាពលរដ្ឋ,ដែលជាអំណាចធំបំផុត,អំណាចនេះមានជាស្រេចក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិ,ព្រោះមនុស្សនិមួយៗ,

ឬក្រុមមនុស្សមួយក្រុមៗ,ឬប្រជាពលរដ្ឋនិមួយៗ,មានសិទ្ធិការពារខ្លួនឯងចំពោះការកំរាមកំហែងដែលលុះក្នុងសេចក្តី

ស្លាប់,នៅពេលណាដែលខ្លួនឥតមានជំនួយពីអាជ្ញាធរជាផ្លូវការ.សិទ្ធិនេះ,យើងតែងហៅថា”សិទ្ធិស្វ័យត្រាណ”,ព្រោះ

មនុស្សដែលមានកម្លាំងពុំអាចអង្គុយអោយគេវាយនៅមុខប៉ូលីសដែលគាត់ឈរមើលឥតមានប្រតិកម្មនោះឡើយ

ជនរងគ្រោះ,មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នឹងវាយតបវិញដើម្បីការពារខ្លួន.ដូចនេះ,ប្រជាពលរដ្ឋ,លោកក៏មានសិទ្ធិវាយតបទល់

គ្រប់ការរំលោភ,ឬអំពើអយុត្តិធម៍,តាមធ្យោបាយដែលលោកមាន,នៅពេលណាអាជ្ញាធររដ្ឋឈប់រវីរវល់ការពារលោក។


២.ច្បាប់អន្តរជាតិ


ក្នុងសិទ្ធិស្វ័យត្រាណ,ដែលជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សមាននៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិ,ចលនាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋ,ដែលមានលោក

សួនសេរីរដ្ឋាជាប្រធាន,លោកប្រមូលខ្មែររងគ្រោះជាច្រើន,ប្តឹងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្នទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរ

ជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ។

និតីវិធី,ដោយយកច្បាប់អន្តរជាតិជាគោលនេះ,ជាអំពើអហិស្សា,ដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាជ្រើសរើសយក,ដើម្បីជៀស

វៀងការបង្ហូរឈាមខ្មែរ,ដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយក្តែងៗថាលោកមានទ័ពគ្រប់គ្រាន់សំរាប់វាយបង្ក្រាបខ្មែរ

រងគ្រោះងើបឈរប្រឆាំងនឹងលោក.ដោយរាស្ត្រប្រជាគ្មានអាវុធឯណាទៅតទល់នឹងទ័ពចោរលោកហ៊ុនសែន,លោក

មានតែយកសិទ្ធិស្វ័យត្រាណ,និងច្បាប់ធម្មជាតិ,មកប្រើដើម្បីវាយរំលំរបបផ្តាច់ការអាយ៉ងយួនតែប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងសកម្មភាពដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាកំពុងធ្វើនេះហើយ,ដែលយើងគាំទ្រគ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ,ព្រោះយើងយល់ឃើញថាជា

យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត,តែគួរខ្មែរយល់អោយច្បាស់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងអាចមានប្រសិទ្ថិភាពបាន,លោះត្រាតែ

ខ្មែរយើងមានសេចក្តីខ្លាហានក្រោកឈរព្រមគ្នាធ្វើជាម្ចាស់សកម្មភាពដែលចលនាអំណាចពលរដ្ឋកំពុងធ្វើនេះ,ព្រោះជា

សកម្មភាពបង្ហាញធាតុនយោបាយពិតប្រាំ៖


១.ដូររបបអាយ៉ងយួននៅកម្ពុជា,

២.ឈរលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋ,ដែលជាម្ចាស់អំណាច,

៣.យកច្បាប់អន្តរជាតិជាមធ្យោបាយ,

៤.យកអំពើអហឹង្សាជាអាវុធ,

៥.ដើម្បីប្រយោជន៏ប្រជាពលរដ្ឋ,និងជាតិខ្មែរ។

 

សរសេរដោយ សង្ហា ឧប

 

 

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
  • Contact

Recherche

Liens