Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
21 novembre 2012 3 21 /11 /novembre /2012 14:48

 

DSC05407 គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

សត្រូវរបស់ជាតិ ឬជាគូប្រឆាំងនយោបាយ ?

 

គ្រប់ខ្មែរអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នត្រូវសួរជាសំនួរថា,តើខ្លួនចាត់ទុករបបនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន,ដែល

មានហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំ,ជាសត្រូវរបស់ជាតិ,ឬជាគូប្រឆាំងនយោបាយ(?)ព្រោះចម្លើយនឹងសំនួរនេះ,វាជាកំណត់នៃ

បដិបទា(action)ដែលខ្លួនត្រូវធ្វើទល់មុខនឹងរបបចោរម័ទ(kleptocratie)នៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះ។

១.បើអ្នកប្រឆាំងទុករបបចោរម័ទនេះជាសត្រូវរបស់ជាតិ,ខ្លួនត្រូវធ្វើបដិបទាប្រឆាំងរបស់ខ្លួន,បែបបដិបក្ខភាព

(antagonisme).បដិបក្ខភាពនេះ,ជាសង្គ្រាមនយោបាយ,បើជាសង្គ្រាមនយោបាយ,គឺមានសត្រូវនយោបាយចេញមុខ,

ដែលខ្លួនចាំបាច់ធ្វើការប្រឆាំងចេញមុខក្នុងតួនាទីខ្លួនជាបដិបក្ខពិតប្រាកដ។

២.តែបើខ្លួនចាត់ទុករបបចោរម័ទនេះជាគូរប្រឆាំងនយោបាយ,ខ្លួនត្រូវធ្វើបដិបទារបស់ខ្លួន,បែបជំទាស់គ្រប់

សកម្មភាពនយោបាយណារបស់គូប្រឆាំង,ដែលខ្លួនយល់ឃើញថាវាអាចនាំផលអាក្រក់ដល់ជាតិ,ឬបែបចូលរួមក្នុង

កិច្ចព្រមព្រាងនយោបាយមួយ,ដែលជាកម្មវិធីនយោបាយរួមសំរាប់ដឹកនាំជាតិ(។)ក្នុងសកម្មភាពទី២នេះ,ជាយុទ្ធការ

នយោបាយ,តាមបដិទាច្បាស់លាស់,ឬតាមការបង្ហាញគំនិតថ្មីណាមួយសំរាប់ដឹកនាំជាតិផ្សេងមួយទៀត(។)ក្នុង

សកម្មភាពទី២នេះ,គេផ្លាស់ពាក្យ”សត្រូវនយោបាយ,មកត្រឹមតែជា”គូប្រឆាំងនយោបាយ”,ពីព្រោះគូប្រឆាំងអាចទៅ

ជាដៃគូនយោបាយវិញ។

 

តើអ្វីទៅដែលចាត់ទុកជាសត្រូវរបស់ជាតិ?

យើងដឹងថាប្រជាជាតិនិមួយៗមានគ្រិះសំរាប់ទ្រទ្រង់អយុជីវិតរបស់ជាតិ,ដែលខ្មែរយើងតែងហៅថាប្រលឹងជាតិ,គឺ

មាន,ទឹកដី,ប្រជាពលរដ្ឋ,ភាសារជាតិ,ប្រពៃណីជាតិ,នឹងជំនឿសាសនា(។)យើងដឹកថា,ក្នុងប្រជាជាតិសម័យ,គេតែង

រាប់បញ្ចូលបន្ថែម,លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី,និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស,ជាគ្រិះរបស់ប្រជាជាតិ(។)ប្រលឹងរបស់ជាតិនេះ,

គេចារិកទុកក្នុងច្បាប់កំពូល,ដែលមានឈ្មោះថា”រដ្ឋធម្មនុញ្ញ”,ជាច្បាប់ឈរលើសីលធម៍,ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាអធិបតី

ហើយបែងចែកអំណាចទាំងបី,សំរាប់ធានាការពារសេរីភាពជាសាធារណៈ,សេរីភាពធ្វើនយោបាយ,គឺអំណាចនីតិ

បញ្ញាត្តិ,អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ,និងអំណាចតុលាការ។

បើយកគោលច្បាប់មកនិយាយ,អ្វីដែលទុកជាសត្រូវរបស់ជាតិ,គឺបុគ្គលណា,ក្រុមពួកណាមួយ,ដែលមិនគោរពរដ្ឋធម្ម

នុញ្ញរបស់ជាតិខ្លួន,ហើយធ្វើនយោបាយបំផ្លាញជាតិ,នាំឲប្រជាជាតិបាត់បង់ឯករាជភាព,ឬអធិបេត្យភាព,ឬបូរណ

ភាពទឹកដី,មិនការពារប្រយោជន៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអធីបតី(។)សត្រូវជាតិជាអ្នកក្បត់រដ្ឋ,ក្បត់ច្បាប់,ដែល

គេតែងនិយាយថាក្បត់ជាតិ(។)អ្នកក្បត់ជាតិ,គឺជាជនលាក់ពុត,ជាឧទ្ទាម,ជាជនបំពាបំពានច្បាប់រដ្ឋ,ជាឃាតក

សម្លាប់ជាតិ។

បើយកគោលសីលធម៍មកនិយាយវិញ,អ្វីជាសត្រូវរបស់ជាតិ,គឺគ្រប់សកម្មភាពណាដែលមិនយកសីលធម៍ជាគោល។

ដូចជាបទឧក្រិដ្ឋដែលជាភាពចង្រៃសំរាប់សង្គម,និងជាតិ(។)ក្នុងសង្គមណាដែលទុកឲបទឧក្រិដ្ឋនឹងសីលធម៍ឲរស៉ក្នុង

សភាពស្នេហានឹងគ្នា,គឺច្បាស់ជានឹងបង្កើតក្នុងសង្គមនោះនូវច្បាប់ព្រៃរបស់មនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាច្បាប់

ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ(។)ច្បាប់ព្រៃរបស់សត្វ,គ្មានអ្វីជាល្អ,នឹងអក្រក់,ព្រោះសត្វគ្មាន”សីលធម៍មនសិការៈ”ចំពោះ

អំពើដែលវាបានធ្វើ,ដែលគេហៅថាសភាវគតិរបស់សត្វ(។)តែច្បាប់ព្រៃរបស់ជនជាសត្រូវជាតិ,ជាអំពើចេតនា,បង្កើត

សំរាប់បំរើប្រយោជន៏ខ្លួនដែលជាសេក្តីវិនាសសំរាប់ជាតិ(។)មនុស្ស,នឹងសត្វ,គឺខុសគ្នាត្រង់មនុស្សមានមនសិការៈជា

មនុស្ស,ចំណែងសត្វវាមានតែសភាវគតិសំរាប់ការរស់នៅរបស់វា(។)បើពេលណាហើយមនុស្សបាត់មនសិការៈជាមនុស្ស,

គឺមនុស្សនោះនឹងក្លាយជាតិរច្ជាន,ជាមនុស្សរស់នៅសំរាប់តែបំផ្លាញសង្គម,និងជាតិ,ដែលយើងហៅថាជាមនុស្សសត្រូវ

របស់ជាតិនោះឯង។

 

អ្វីដែលចាត់ទុកជាគូប្រឆាំងនយោបាយ?

ជាជន,ឬក្រុមបក្ស,ដែលមានគំនិតដឹកនាំជាតិផ្សេងមួយទៀតក្នុងការការពារប្រយោជន៏ជាតិ,ប្រយោជន៏ប្រជា

ពលរដ្ឋដែលគេទុកជាអធិបតី(។)ជន,ឬក្រុមទាំងនោះ,គេចាត់ទុកជាគូប្រឆាំងនយោបាយ,ព្រោះការប្រឆាំងឋិតនៅ

តែលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយ,ឬរបៀបដឹកនាំ,តែទុកជាតិជាធំ(។)ការទុកជាតិជាធំនេះហើយ,ដែលជាវេហាចំហមួយ

សំរាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការធ្វើការពិភាក្សាតទល់គ្នាអំពីឧត្តមភាព,ឬភាពប្រសើរជាងនៃរបៀបដឹកនាំជាតិ

របស់ខ្លួន,ក្នុងក្របខណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី,ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាអធិបតី,នឹងជាអាជ្ញាកណ្តាល(។)អត្ថិភាព

នៃ”វេហាសំវាទ”នេះហើយដែលជាយោងសំខាន់មួយសំរាប់សំគាល់គូប្រឆាំងនយោបាយ(។)រួមសេចក្តីមក,គូប្រឆាំង

នយោបាយ,ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយម,ជាអ្នកស្នេហាជាតិ,ជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្ស,តែងយកសំវាទជាគោល

នយោបាយសំរាប់ស្វែងរកប្រយោជន៏ជាតិ។

 

សួរថារបបនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នជាសត្រូវរបស់ជាតិ,ឬជាគូប្រឆាំងនយោបាយ?

គ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ណាស់ថា,អ្នកដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាមនុស្សចោរលួចជាតិ(kleptocrate)កាន់ដុំមាសនៅនឹង

ដៃ,តែជើងឈរក្នុងថ្លុកឈាមរហូតដ់ក្បាលជង្គុង(។)ភាពអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត,គឺពួកទាំងនោះជាកញ្ចះបរទេស,

មានយួនកុម្មុយនិស្តជាចៅហ្វាយ,មានចិនជាអ្នកគាំទ្រ(។)ធម្មជាតិនៃរបបនៅភ្នំពេញ,គឺជារបបផ្តាច់ការ,ជារបបចោរ

ម័ទ(ពុករលួយ),ជារបបកញ្ចះយួននិងចិនៈយួនជាចោរលួចដីខ្មែរ,ចិនជាចោរលួចសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរ(។)ធម្មជាតិទាំង

បីនេះបញ្ចាក់ច្បាស់ថារបបនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នជាសត្រូវរបស់ជាតិ,វាឥតគោរពច្បាប់រដ្ឋ,ឥតការពារប្រយោជន៏ប្រជា

ពលរដ្ឋ,ឥតគោរពសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកប្រេឆាំង,សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិដោយអាថិកំបាំង,សម្លាប់មនុស្សដើម្បីប្រយោជន៏

លុយកាក់,លក់ទឹកដី,និងសម្បត្តិជាតិដើម្បីអំណាចផ្តាច់ការ,បំរើប្រយោជន៏យួនដើម្បីរក្សាយសស័ក្តិធ្វើជាចៅហ្វាយខ្មែរ

បំរើយួនជាឆ្កែកាច,ចាំផ្ទះខ្មែរដែលមានយួនជាម្ចាស់(។)ក្នុងលក្ខណៈដែលបានរៀបរាប់មកនេះ,យើងមើលឃើញថា,វា

គ្មានលទ្ធភាពណាមួយនឹងអាចទុករបបនៅភ្នំពេញជាគូប្រឆាំងនយោបាយបាននោះឡើយ,ព្រោះរបបនេះមានម្ចាស់

ដែលជាយួនកុម្មុយនិស្ត,និងមានចិនជាថៅកែ(។)ដូចម្តេចទៅកើត,ដែលឲខ្មែរ,អាចនិយាយជាមួយខ្មែរបាន,បើមាន

យួនឈរបាំងពីមុខ,ហើយយើងដឹងថាខ្មែរបែបហ៊ុនសែន,ហោណាំហុង,ខ្លាចយួនហួសគិតស្មាន(។)វានាំគ្នាកាត់ទោស

លោកសមរង្សី,ចាប់លោកម៉មសាណង់ដូ,ដាក់គុកដើម្បីបំពេញចិត្តយួន(។)គ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិខ្មែរក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់

ដល់សេចក្តីស្លាប់សំរាប់ជាតិខ្មែរ,ដែលមិនអាចឲយើងទុកហ៊ុនសែន,ហោណាំហុង,ជាខ្មែរបានទៀតទេ,ព្រោះពួកទាំង

នោះមានខ្លួន,ឬឈ្មោះជាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ,តែរស់ជាឆ្កែបំរើយួនទៅហើយ,ដូច្នេះតើយើងត្រូវប្រើភាសារអ្វីសំរាប់ធ្វើសន្ទនា

ស្តីពីប្រយោជន៏ជាតិខ្មែរជាមួយខ្មែរបំរើប្រយោជន៏យួន។

យើងលើកឧទាហរណ៏ជាក់ស្តែងមួយមកបង្ហាញពីលក្ខណៈខ្មែរកញ្ចះយួន,ដូចជាករណីលោកឡៅមុងហៃ,ដែលវិទ្យុអាស៊ី

សេរីតែងតែចាត់ទុកជា”អ្នកឲយោបល់”,ឬជាអ្នកជំនាញខាងនយោបាយខ្មែរ(។)ជនឡៅមុងហៃនេះគឺជាករណីបែប

ផែនឆ្កែខ្មែរបំរើយួនសុទ្ធសាត,និយាយប្រាប់ខ្មែរ,ឲខ្មែរបំភ្លេចទឹកដីដែលយួនលួចខ្មែរចោលទៅ,ហើយនាំគ្នាគិតតែអ្វី

ដែលនៅសល់តែប៉ុណ្ណោះហើយ(។)ទោះបីការប្រមាថជាការបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយ,តែជាការបញ្ចាក់ច្បាស់

ថាខ្មែរដែលមានលាក់ក្នុងសតិជាឆ្កែបំរើយួន,ពេលមួយគឺច្បាស់ជានិយាយឥតបានដឹងខ្លួនពីគំនិតកញ្ចះយួនរបស់ខ្លួន,

ព្រោះការនិយាយនេះ,វាចេញពីអឌ្ឍសម្បជញ្ញៈ(subconscience)តែម្តង(។)មនុស្សបែបឡៅមុងហៃនេះមិនខុសគ្នានឹង

ពួកឆ្កែបំរើយួនដ៏ទៃទៀតនោះឡើយ(។)មនុស្សអាក្រក់ពុំអាចលាក់ពុតអាក្រក់របស់ខ្លួនបានយូរឡើយ,ព្រោះពុតអាក្រក់

នោះវាមាននៅក្នុងជីវ(gène)របស់ខ្លួនតែម្តង។

ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបចោម័ទនៅភ្នំពេញ,តែងតែប្រកាសគោលបំណងខ្លួនថាត្រូវតែដូរអ្នកដឹកនាំដែលជាចោរម័ទ

នៅស្រុកខ្មែទើបអាចសង្គ្រោះជាតិខ្មែរបាន,ហើយនាំគ្នាបង្កើតគណបក្សថ្មីមួយឈ្មោះថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

ពួកគេជ្រើសរើសឈ្មោះមួយដាក់ឲគណបក្សថ្មីនេះ,ឲស្របទៅនឹងកំរិតគ្រោះថ្នាក់ជាតិ,តែពួកគេបែជាជ្រើសរើសយក

វិធីចាញ់ខ្មាំងរួចស្រេចទៅហើយ,គឺយកការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកខ្មែរដែលគ្មានអធិបតេយ្យជាតិដោយសារអ្នកដឹកនាំ

ជាតិបច្ចុប្បន្នជាខ្មុំយួន,ហើយទុកស្រុកយួនជាអធិរាជលើជាតិខ្មែរ,យកការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតរាប់

លាននាក់ជាជាតិយួនកាន់ប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរ,យកការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យការបោះ

ឆ្នោតមួយគ្មានឯករាជ,ធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដែលជាការបោះឆ្នោតមិនសេរី,និងគ្មានយុត្តិធម៍(។)ក្នុងស្ថានភាពបែប

នេះ,ហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកប្រឆាំងយល់ឃើញថាខ្លួនអាចយកវិធីបោះឆ្នោតជាយុទ្ធសាស្រ្តសំរាប់ដូរអ្នកដឹកនាំ,

បច្ចុប្បន្ននោះបាន,ដែលយើងទុកជាពួកចោរម័ទ,និងចោរលក់ជាតិឲចិនយួន(។)បើដឹងថាចាញ់ផ្កាប់មុខក្នុងល្បិច

កលគេហើយ,តែនៅតែចចេសនាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកដែលមានយួនជាម្ចាស់,គឺឈប់នាំគ្នាថាធ្វើនយោបាយ

សង្គ្រោះជាតិខ្មែរទៀតទៅ,ព្រោះការចូលរួមបោះឆ្នោតបែបនេះ,គឺជាអំពើបំផ្លាញជាតិនោះហើយ។

អ្នកណាមួយមិនចង់យកការបោះឆ្នោតជាវិធីសំរាប់ឆ្លាស់អ្នកដឹកនាំជាតិ,ព្រោះជាវិធីចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើក្នុងលទ្ធិ

ប្រជាធិបតេយ្យ,តែស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាស្រុកគោរពលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតនោះទេ,មិនមែនត្រឹមតែគ្មាន

លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិត,ស្រុកខ្មែរថែមទាំងរស់ក្នុងក្រោមអធិរាជវៀតណាមទៅទៀត,ហើយមិនត្រឹមតែជាស្រុករណបយួន

តែប៉ុណ្ណោះទេ,ស្រុកខ្មែរបើកទ្វារចំហឲជនជាតិយួនមករស់នៅរាប់លាននាក់,មានសិទ្ធិជាអ្នកបោះឆ្នោត,មានសិទ្ធិឈរជា

បេក្ខជន,នាំឲការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរក្លាយទៅជាយុទ្ធសាស្រ្តយួនសំរាប់លេបទឹកដីខ្មែរតាមនិតិវិធី,ងាយស្រួលហួស

ការយល់ស្មានរបស់ខ្មោចហូជីម៊ីញទៅទៀត។

ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមានយួនជាម្ចាស់,ដែលមានហ៊ុនសែនជាខ្មែរ,ធ្វើឆ្កែបំរើយួន,ជាការសាប

ព្រោះផលអាក្រក់សំរាប់ជាតិខ្មែរ។

ជាគំនិតក្លី!ជាពន្លកទុក្ខសំរាប់អនាគតខ្មែរ!ជាការរិកឡើងនៃទឹកដីយួនមកលើទឹកដីខ្មែរ!

ចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៣,លោកសមរង្សី,និងកិមសុខា,ធ្លាប់និយាយថា,យើងនាំគ្នាបោះនៅថ្ងៃមុខទៀត,រហូត

ទាល់តែឈ្នះ,ដូច្នេះលោកយល់ថាការចាញ់នេះជាការធម្មតា,ប៉ុន្តែលោកភ្លេចថាសំដីនេះជាសំដីសាបព្រោះនូវជាតិពុលដល់

ជាតិខ្មែរ។

បើអស់លោកតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះ,យល់ថាចាញ់បោកយួនជារឿងមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ,ចុះបើរាស្តរខ្មែរគ្នាមិនសូវចេះដឹង

ដូចអស់លោក,តើពួកគេគិតបែបណាទៅវិញ។

សង្គ្រោះជាតិបែបវិធីបោះឆ្នោតឲយួនឈ្នះនេះ,ជាការទទួលស្គាល់អំណាចយួននៅស្រុកខ្មែរ,ទទួលស្គាល់ជនជាតិយួន

នៅស្រុកខ្មែរថាជាម្ចាស់ខ្មែរ,ទទួលស្គាល់អំណាចផ្តាច់ការហ៊ុនសែនថាជាអំណាចពេញច្បាប់,អាចសម្លាប់មនុស្សបាន

តាមចិត្ត។

 

បើយល់ដឹងដែរពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាតិខ្មែរ,ចុះហេតុអ្វីនៅតែចចេសចង់បោះឆ្នោត!

ហើយនៅតែទុករបបចោរម័ទនៅភ្នំពេញជាគូប្រឆាំងនយោបាយ!

តើអស់លោកនៅមានសង្ឃឹមលើអ្វី?សូមជួយពន្យល់យើងផង។

 

ឩប-សង្ហា

 

 

 

 

 

Partager cet article

Repost 0
Published by ឧប​សង្ហា - dans ពិភាក្សានយោបាយ
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • Le blog de  Sangha OP
  • : La grande Voie n'a pas de porte. Des milliers de routes y débouchent. (Proverbe zen)
  • Contact

Recherche

Liens